กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๕ "แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม"

img

5 มิถุนายน 2561

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๕ "แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม"

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๕ เรื่อง “แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม”

วันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

กำหนดการ     

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบียน
๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

"กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๕

เรื่อง “แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม”

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

ร่วมถกประเด็นการสนทนา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ "

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 มิถุนายน 2561

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2018-06-05