กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / สัมมนาวิชาการและกิจกรรมการแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์ เพื่อรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีการจากไปของพิเศษ สังข์สุวรรณ "โลกที่...พิเศษ...สร้าง"

img

12 พฤษภาคม 2561

สัมมนาวิชาการและกิจกรรมการแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์ เพื่อรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีการจากไปของพิเศษ สังข์สุวรรณ "โลกที่...พิเศษ...สร้าง"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

สัมมนาวิชาการและกิจกรรมการแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์

เพื่อรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีการจากไปของพิเศษ สังข์สุวรรณ

โลกที่...พิเศษ...สร้าง

วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.             ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ น.             พิธีเปิด

 - กล่าวรายงาน

             โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

                                         - กล่าวเปิดงาน

                                          โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ  

๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.             เสวนา “พิเศษ สังข์สุวรรณ: เพลง ดนตรี และโบราณคดี”  

   โดย หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล

    นายสมถวิล สุวรรณกูฏ

    นายสถาพร ขวัญยืน

                                       ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ เจริญพร

๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.            รับประทานอาหารว่าง

๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.            การแสดงดนตรีผลงานเพลงพิเศษ สังข์สุวรรณ

                                      โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.            ฉายภาพยนตร์

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 พฤษภาคม 2561

13:00 - 18:00 น.

กำหนดการ

2018-05-12