กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตนและชาติพันธุ์

img

26 เมษายน 2561

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตนและชาติพันธุ์

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

“หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตนและชาติพันธุ์

(“Tribal Women” in India’s Northeast: Locating the Self and Ethnicity.)

ห้อง ๖๐๑ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา 13.30 - 16.30 น.

๑๒.๐๐ น.                  ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ น.                  การบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) หัวข้อ Othering the Normativity: An Ethnographic Account of a Village Girl in ‘Manasa Puja’ (Ritualistic Worship) in Koch-Rajbanshi Community in Assam. โดย Manash Jyoti Deka, PhD. ICSSR Post-Doctoral Fellow, Karimganj College, Assam University.

๑๔.๓๐ น.                  พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ น.                  การบรรยาย (ภาษาไทย) หัวข้อ กลุ่มบ้านลุงมาฮิลา : ผู้หญิงไทอายตอนกับอำนาจการต่อรองทางเศรษฐกิจ (Creating ‘Lung Mahila’: Tai Aiton Women in Negotiation) โดย นางสาววัลยา นามธรรม นักศึกษาปริญญาเอก สาขา
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทศปูร์ รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย

๑๕.๔๕ น.               ผศ. ดร. ดำรงพล อินจันทร์ ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
                             ศิลปากร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านชาติพันธุ์ศึกษา ให้ความเห็น

๑๖.๑๕ น.                  ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

๑๖.๓๐ น.                  ปิดกิจกรรม

หมายเหตุ

๑. ดำเนินรายการโดย นายจักรี  โพธิมณี  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๒. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2561

13:30 - 16:30 น.

กำหนดการ

2018-04-26