กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเสวนาและสาธิตการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ " เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา "

img

1 เมษายน 2561

กิจกรรมเสวนาและสาธิตการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ " เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา "

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสวนาและสาธิตการแสดงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

เพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยา

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ หอประชุม ชั้น ๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 

12.00 - 13.00 น. ลงทะเบียน

13.00 -13.10 น. มโหรีทำเพลงเนรปาตี

13.10-14.00 น. ปาฐกถานำเรื่อง มโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยาโดย คุณสุจิตต์ วงษ์เทศ

14.00-14.10 น. มโหรีทำเพลงสายสมร

14.10-15.50 น. อภิปรายเรื่อง งานวิจัยเพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยาโดย ศาสตราจารย์พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์

                       และสาธิตการแสดงดนตรีไทยวงมโหรีสลับการอภิปราย อาทิ ตับเรื่องดอกไม้ เพลงโฉลก เพลงนางไห้ เพลงนาคเกี่ยวพระสุเมรุ

                       เพลงขอมรำ เพลงปะตงโอด เพลงดอกไม้ตานี เป็นต้น

15.50-16.00 น. กล่าวปิดงาน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ พูนพิศ อมาตยกุล

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1 เมษายน 2561

13:00 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-04-01