กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / กิจกรรมเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี”

img

27 มีนาคม 2561

กิจกรรมเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ “พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี”

ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมเสวนาวิชาการและเปิดตัวหนังสือ

“พหุวัฒนธรรม: อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี”

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

ณ ณ ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น.

กล่าวเปิดโครงการเสวนา

โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา ศานติศาสน์

ผู้อำนวยการฝ่าย (ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น.

กล่าวเปิดโครงการเสวนา  โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

เวทีเสวนาเพื่อเปิดตัวหนังสือ

เรื่อง “พหุวัฒนธรรม : อดีตและปัจจุบันของความหลากหลายในปาตานี”

โดย ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์  คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี  สาขาวิชาสันติศึกษา ม.พายัพ

ดร.อัมพร  หมาดเด็น  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

อาจารย์อันธิฌา แสงชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย อาจารย์เอกรินทร์  ต่วนศิริ คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

ร่วมวิพากษ์ โดย อาจารย์งามศุกร์ รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ม.มหิดล และคุณมูฮำมัดอายุบ ปาทาน  ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สรุปประเด็นการเสวนาและเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมฟังถาม-ตอบ
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

เวทีเสวนาเพื่อเปิดตัวหนังสือ เรื่อง “ไทยใต้ มลายูเหนือ : ปฏิสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์บนคาบสมุทรแห่งความหลากหลาย ฉบับภาษาไทย

โดย ศ.ดร.ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ  วิทยาลัยนานาชาติปรีดีย์ พนมยงค์

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม  คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร

อ.อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

คุณรอมฎอน ปันจอร์  บรรณาธิการเว็บไซต์ Deep South Watch

ดำเนินรายการโดย อาจารย์จิรวัฒน์  แสงทอง สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สรุปประเด็นการเสวนา และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมฟังถาม- ตอบ
๑๗.๐๐ น. ปิดการเสวนา

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี ห้องน้ำพราว ๑ โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

27 มีนาคม 2561

09:00 - 15:00 น.

กำหนดการ

2018-03-27