กิจกรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561

08:30 - 16:30 น.


img

กำหนดการ

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ ๑

1st Symposium of Thailand’s Anthropologists (STA)

“มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ”

Thai Anthropology in Academic and Public Sphere”

วันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.     ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๐ น.     กล่าวเปิดการประชุมโดย ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๐๙.๑๐ - ๑๐.๑๐ น.     บรรยายพิเศษ เรื่อง วิวาทะทางทฤษฎีในมานุษยวิทยา

                    โดย    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี

๑๐.๑๐ - ๑๐.๓๐ น.     พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.     ทิศทางการเรียนและการวิจัยของมานุษยวิทยาไทย

โดย     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

           ดร.นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ

ดำเนินรายการโดย ดร.จักรพันธุ์ ขัดชุ่มแสง

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.       อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง องค์ความรู้ของมานุษยวิทยาไทยในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑

                                โดย    ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา ทวีสิทธิ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกริช สังขมณี

ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.      พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.       อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง มานุษยวิทยาไทยกับศาสตร์อื่น

                                 โดย     ศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา สถาอานันท์

        ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

        ดร.นพ. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เก่งกิจ  กิติเรียงลาภ

ดำเนินการอภิปราย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นิติ  ภวัครพันธุ์

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.       ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.       อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง มานุษยวิทยาไทยกับประเด็นและนโยบายสาธารณะ

โดย     ศาสตราจารย์ ดร.สุภางค์ จันทวานิช

           ดร.นฤมล อรุโณทัย

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร

           ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.      อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง มานุษยวิทยาไทยกับข้อท้าทายในสังคมร่วมสมัย

โดย     รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา

          ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ

๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.       รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.       อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง มานุษยวิทยากับความต้องการของผู้ใช้

โดย     ตัวแทนจากองค์กรชุมชน : กลุ่มพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

          นางสาวกิตติพร ใจบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม

          ตัวแทนภาคเอกชน อาทิ SCG / Google Thailand หรือ บริษัทที่ปรึกษาการทำวิจัย

          ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศสมาคมเพศวิถีศึกษา

          ดำเนินการอภิปราย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ สายพันธ์

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.       พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.       อภิปรายโต๊ะกลม เรื่อง การหนุนเสริมมานุษยวิทยาไทย    

โดย     ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย

ดำเนินการอภิปราย โดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

๑๖.๓๐ น.                  ปิดการประชุม โดย นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

หมายเหตุ : กำหนดการอานเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์