กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / การสัมมนา "ธนบุรีในวัฎจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน"

img

2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561

การสัมมนา "ธนบุรีในวัฎจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน"

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการสัมมนา

ธนบุรีในวัฎจักรการเปลี่ยนแปลง: มองผ่านชีวิตคนและชุมชน

วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ (ธนบุรีในมิติวัฒนธรรม)

๘.๓๐ น.   ลงทะเบียน
๙.๐๐ น.   กล่าวรายงาน โดย ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๙.๑๕ น.  

ปาฐกถาเรื่อง วีรกรรมพระเจ้ากรุงธนบุรี: กู้ชาติหรือสถาปนากรุง

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

๑๐.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๑๕ น.  

อภิปรายเรื่อง ความหลากหลายของคนและวัฒนธรรมในธนบุรี เมืองธนบุรี เส้นทางการค้าและความหลากหลายของผู้คน กรณีศึกษาบ้านบางปูน ย่านบางยี่ขัน

โดย อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา

ภาพอดีตของบ้านสวนริมคลองบางเชือกหนัง ตลิ่งชัน

โดย อาจารย์วราภรณ์ มนต์ไตรเวศย์     

ธนบุรีกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม

โดย รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์

ดำเนินการอภิปรายโดย ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ 

๑๒.๐๐ น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น.  

อภิปรายเรื่อง รอยต่อขององค์ความรู้ธนบุรี จากชุมชนริมน้ำมาสู่ความเป็นเมืองสมัยใหม่  คูคลองฝั่งธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์

โดย รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี

องค์ความรู้ทางโบราณคดีในพื้นที่ธนบุรี

โดย ผศ.ดร.กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์

       สุดารา สุจฉายา

ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ

๑๕.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ น.  

 เสวนา เรื่อง เครือข่ายสังคมกับการปลุกจิตสำนึกและการรื้อฟื้นวัฒนธรรมฝั่งธนบุรี

โดย ธีรนันท์ ช่วงพิชิต (ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี)

        มงคล พรสิริภักดี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี)

        นภาสินี สืบสุข  (ผู้จัดการศุนย์ชุมชนย่านกะดีจีน - คลองสาน)

ดำเนินการอภิปรายโดย นายดอกรัก พยัคศรี                                                                                                         

 

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (ธนบุรีในมิติประวัติศาสตร์)

 

๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
๙.๐๐ – ๙.๑๕ น. กล่าวเปิด โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ
๙.๑๕ – ๙.๔๕ น.

ปาฐกถานำ เรื่อง “ความสำคัญของรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีในประวัติศาสตร์”

โดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร

๙.๔๕ – ๑๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

เสวนาเรื่อง “การกอบกู้ และ ฟื้นฟูบ้านเมืองของรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี” การกอบกู้ชาติ: วิกฤตการเมือง และจัดระเบียบบ้านเมืองใหม่

โดย ดร. วินัย พงศ์ศรีเพียร

การฟื้นฟูวัฒนธรรม

โดย  รศ.เสมอ บุญมา

        ผศ.ณัฐพล อยู่รุ่งเรืองศักดิ์

        ดร.ตรงใจ หุตางกูร

ดำเนินรายการ ดร.ตรงใจ หุตางกูร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนาเรื่อง “การค้าและการต่างประเทศในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรี”

ความสัมพันธ์กับฝรั่ง

โดย รศ.ดร.ธีรวัต ณ ป้อมเพ็ชร

ความสัมพันธ์กับจีน

โดย ผศ.ดร.ศุภการ สิริไพศาล

 ดำเนินรายการ ดร.ตรงใจ หุตางกูร

๑๕.๐๐ – ๑๕.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕.๑๕ – ๑๖.๐๐ น. สรุปและถามตอบ

   หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2 มีนาคม 2561 - 3 มีนาคม 2561

08:30 - 16:00 น.

กำหนดการ

2018-03-02
2018-03-03