กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม : 2

img

11 พฤศจิกายน 2560

เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม : 2

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งเข้าร่วมงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดการนำเสนอผลงานชุดโครงการเมธีวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์ "เถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม : 2" 

ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ปาฐกถา พระพุทธรูปโบราณจากถ้ำพระ จ.ราชบุรี กับเครือข่ายเถรวาทในเอเชียอาคเนย์ ช่วงต้นสหัสวรรษที่ 2 หลังคริสตกาล โดย ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ

back to the future : the emergence of past and future Buddhas in Khmer Buddhism โดย Dr.Nicolas Rivise 

ตำนานพระแก้วผลึกหมอก : การเปรียบเทียบความหมายในบริบทวัฒนธรรมสยาม บรู และลาว โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง

มรดกความทรงจำอยุธยา แห่งลุ่มแม่น้ำอิระวดี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 : ศิลปะ สถาปัตยกรรม และสภาพโบราณสถาน วัดมหาเต็งดอจี เมืองสกายน์ เมียนมาร์ โดย อ.เกรียงไกร เกิดศิริ

วัดไทยในแดนใต้ : รูปแบบสถาปัตยกรรมกุฏิสงฆ์ในเขตอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสกับข้อสังเกต เรื่องการก่อรูปและการใช้งานในบริบทสังคมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดย กุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

แบบแผนและพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถและพระวิหารในเมืองพระตะบอง โดย อิสรชัย บูรณอรรจน์

 

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

11 พฤศจิกายน 2560

08:00 - 16:30 น.

กำหนดการ

2017-11-11