กิจกรรม


หน้าหลัก / กิจกรรม / เสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือท่าพูดต่างมุมมอง ประสบการณ์ทำงานในสนามวิจัย

img

22 กันยายน 2560

เสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือท่าพูดต่างมุมมอง ประสบการณ์ทำงานในสนามวิจัย

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กำหนดการ

กิจกรรมเสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ “ท่าพูด” ต่างมุมมอง

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.         ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.         เสวนาเปิดตัวหนังสือ “ท่าพูด” ต่างมุมมอง

                                    วิทยากรโดย ดร.ตรงใจ หุตางกูร

                                                    นายดอกรัก พยัคศรี

                                                    นางสาวนวลพรรณ บุญธรรม

                                                    นางสาวจุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์

                                                    นางสาวรุ้งตะวัน อ่วมอินทร์

                                    วิทยากรและดำเนินรายการโดย นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.         แลกเปลี่ยนซักถาม

 

หมายเหตุ: ๑) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

             ๒) รับประทานอาหารว่างหลังกิจกรรม

วัน เวลา สถานที่

ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 กันยายน 2560

13:30 - 16:00 น.

กำหนดการ

2017-09-22