img

25 กันยายน 2560 - 26 กันยายน 2560

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เนื่องด้วยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ชิงทุนการศึกษามูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท และทัศนศึกษาประเทศอาเซียน ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุม ชั้น ๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ นั้น

ในการนี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันการตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sac.or.th พร้อมส่งใบสมัครมาที่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ หรือE-Mail : sacanthro.pr@gmail.com เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑-๒๐ กันยายน ๒๕๖๐

 

 

กำหนดการ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน  ๒๕๖๐

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐

การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก

๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๒.๓๐– ๑๔.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

วันอังคารที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐

 

การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

ชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก

๑๐.๓๐ – ๑๒.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา      ตอนปลาย ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๒.๓๐– ๑๔.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศและชี้แจงกติกาการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรม รอบชิงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา      ตอนปลาย ณ หอประชุมศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

 

หมายเหตุ: พิธีมอบเงินรางวัลและโล่เกียรติยศพร้อมประกาศนียบัตร สำหรับโรงเรียนที่ได้ลำดับที่ ๑ – ๓ ของแต่ละระดับ จะจัดขึ้นภายหลังโดยจะแจ้งกำหนดการอีกครั้ง

 

 

กติกาการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนในมิติวัฒนธรรมระดับมัธยมศึกษา

วันที่ ๒๕ – ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

การแข่งขันรอบคัดเลือก

๑) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีม ทำข้อสอบปรนัย ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน ในเวลา ๒ ชั่วโมง เนื้อหาข้อสอบเกี่ยวกับอาเซียนในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วย ๔ หมวดคำถาม คือ ๑) วัฒนธรรมประเพณี  ๒) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ๓) ชาติพันธุ์ ๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

๒) คณะกรรมการจะนำคะแนนสอบของของสมาชิกของแต่ละทีมมาคำนวณร่วมกัน โดยทีมที่มีคะแนนสูงสุดในอันดับที่  ๑ – ๘ จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

 

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

๑) คะแนนในรอบคัดเลือกจะไม่นำมารวมกับการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ

๒) แต่ละทีมจะแข่งขันกันตอบปัญหาสดบนเวที (เขียนคำตอบ) จำนวน ๒๐ ข้อ ข้อละ ๒ นาที ประกอบด้วย ๔ หมวดคำถาม คือ ๑) วัฒนธรรมประเพณี  ๒) ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ๓) ชาติพันธุ์ ๔) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ

๓) ในกรณีที่การแข่งขันครบ ๒๐ ข้อ แล้วมีทีมที่คะแนนเท่ากัน ให้ทีมที่มีคะแนนเท่ากันแข่งขันกันข้อต่อข้อจนกว่าจะได้ทีมที่ชนะ ลำดับที่ ๑ – ๓ เพื่อรับรางวัล

รางวัลแบ่งเป็น ๓ อันดับ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรองนายกรัฐมนตรีสำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)สำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าแข่งขัน

* ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน และทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ และ ๒ จะได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาเรียนรู้สังคมวัฒนธรรมประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย (กำหนดการเดินทางจะแจ้งให้ทราบภายหลัง) โดยอาจารย์ผู้ควบคุมทีมจะได้ร่วมเดินทางไปพร้อมคณะนักเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ ด้วย

 

* การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด *

โปสเตอร์

ที่มาโครงการ

ใบสมัคร (docx)

ใบสมัคร (pdf)

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กันยายน 2560 - 26 กันยายน 2560

09:00 - 17:00 น.

กิจกรรมอื่นๆ

โชเชียลมีเดีย

มาตรฐานเว็บไซต์