แบบสำรวจความคิดเห็น

ผู้ใช้บริการคาดหวังหรืออยากให้มีบริการอะไรเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรในอนาคต

1. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรมีสิ่งใดเพิ่มเติม


2. ท่านต้องการให้เว็บไซต์ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงส่วนใดบ้าง