คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. นักศึกษาที่มีความประสงค์มาฝึกงานที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรต้องทำอย่างไร

 1. ให้นักศึกษาประสงค์ที่จะเข้ารับการฝึกงานยื่นเอกสารตามรายการดังต่อไปนี้
  • ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยโดยให้กำหนดระยะเวลาที่ต้องการเข้ารับการฝึกงาน และตำแหน่งหรือส่วนงานที่ต้องการฝึกงาน
  • แนบรายละเอียดประวัติส่วนตัว ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
  • สำเนาใบแจ้งเกรด (ถ้ามี)
  • สามารถนำมายื่นด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าถึง ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
 2. รอหนังสือตอบกลับจากทางศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ว่าจะสามารถรับเข้าฝึกงานได้หรือไม่
 3. เมื่อได้รับการตอบรับเข้าฝึกงานแล้ว ให้นักศึกษาเข้ามารายงานตัวตามวันดังกล่าวในหนังสือตอบรับในเวลา 8.00 น. ทั้งนี้ ให้แต่งกายชุดนักศึกษาและพร้อมเริ่มปฏิบัติงานทันที