img

28 August 2019

-

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

 

การบรรยายสาธารณะ

เอเชียอาคเนย์ในเอกสารโบราณ: กรีก ละติน และอาหรับ
ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 11)

 

วิทยากร โดย

ดร.ตรงใจ หุตางกูร

สุนิติ จุฑามาศ

นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น.

ณ ห้อง 601 ชั้น 6

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

วัน เวลา สถานที่

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 August 2019

13:00 - 16:00 น.

กิจกรรมอื่นๆ