img

13 September 2019

-

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมการสนทนาเรื่อง

“ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์”

วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๕ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมการสนทนาเรื่อง

ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

ผู้ร่วมสนทนา นายวรเทพ อรรคบุตร

ดร.สิโรตม์ ภินนท์รัชต์ธร

นายประพันธ์ แจ้งกิจชัย

นายณฤทธิ์ จันทนวรรณ

นางสาวณัฐธนินทร์ ศุภรสิงห์

ดำเนินการสนทนา โดย นายอนันต์ สมมูล

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

วัน เวลา สถานที่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 September 2019

13:30 - 15:30 น.

กิจกรรมอื่นๆ