img

24 July 2019

-

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่  ๓๑

เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วันพุธที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.

ณ ห้องสมุดสุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

กำหนดการ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๑

เรื่อง “สวดภาณยักษ์”

วิทยากร

ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ

ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์

ดำเนินรายการโดย  น.ส.รุ้งตะวัน  อ่วมอินทร์

 

หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วัน เวลา สถานที่

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 July 2019

13:30 - 15:30 น.

กำหนดการ

2019-07-24