img

8 February 2019 - 10 February 2019

-

กำหนดการงานมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน  “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ณ วัดเจดีย์หลวง  ตำบลเวียงเชียงแสน  อำเภอเชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

 เวทีกลาง

วันศุกร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

๐๗.๓๐ น. พิธีเลี้ยงผีเมือง โดยหนานนิตย์
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.

พิธีเปิด

- นายอำเภอเชียงแสน กล่าวต้อนรับ

- นายพีรพน  พิสณุพงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน

- การแสดงกลองสะบัดชัย

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

- การเสวนาเรื่อง “เชียงแสน  อดีต  ปัจจุบันและอนาคต”  

ร่วมเสวนาโดย

๑. พระพุทธิญาณมุนี  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน

๒. คุณบดินทร์  กินาวงศ์

๓. คุณพัฒนา  สิทธิสมบัติ

๔. คุณฉัตรดา  สินธุสอน

ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแสดงบนเวที

 

วันเสาร์ ที่ ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

เวทีกลาง

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”  

ร่วมเสวนาโดย

๑. พระครูอดุลจารุวรรณ

๒. อาจารย์บุญส่ง  เชื้อเจ็ดตน

๓. ตัวแทนจากราชบุรี

๔. ตัวแทนจากสีคิ้ว

๕. ตัวแทนจากสระบุรี

๖. ตัวแทนจากพิษณุโลก

๗. อาจารย์ชวนพิศ นภตาศัย

ดำเนินการเสวนา โดย  พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร.

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “คลินิกพิพิธภัณฑ์ : รูปแบบและวิธีการพัฒนาพิพิธภัณฑ์”

ร่วมเสวนาโดย

๑. อาจารย์นคร  พงษ์น้อย

๒. คุณธณิกานต์ วรธรรมานนท์

๓. อาจารย์โกมล  พานิชพันธ์

๔. คุณพัชรี  ศรีมัธยกุล

๕. คุณวีรวัฒน์ กังวาลนวกุล

ดำเนินการเสวนา โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธ์

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  การแสดงบนเวที

วันอาทิตย์ ที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ชุดการเรียนรู้สู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน”

ร่วมเสวนาโดย

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูกลิ่น  อุนวิจิตร

๒. คุณพัชรี  ศรีมัธยกุล

๓. อาจารย์กัญญาณัฐ ใจตื่น

๔. อาจารย์นันทพร แซ่หว่าง

๕. คุณประเสริฐ  เทพอินถา

ดำเนินการเสวนาโดย  คุณนวลพรรณ บุญธรรม

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

การเสวนาเรื่อง “ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนจากความทรงจำ”

ร่วมเสวนาโดย

๑. อาจารย์บุญส่ง เชื้อเจ็ดตน

๒. คุณทิพวรรณ โตแตง

๓. คุณภาณุวัฒน ศรีสุข

๔. คุณสุเทพ ชัยชนะ

๕. คุณอภิชิต ศิริชัย                   

 ดำเนินการเสวนาโดย  คุณนเรนทร์  ปัญญาภู

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. การแสดงบนเวที
๑๕.๓๐ น. พิธีปิด

นิทรรศการและกิจกรรมประจำวัน

นิทรรศการ

๑. โซนที่ ๑ ของดีเมืองเชียงแสน 

๑.๑ นิทรรศการของดีเมืองเชียงแสน เช่น จารึกเมืองเชียงแสน จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิหารสกุลช่างเชียงแสนในจังหวัดลำปาง จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏ จังหวัดลำปาง อุปกรณ์เครื่องตีเงิน ลวดลายสลุงเงินของชาวเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์วัดม่อนคีรีชัย ปั๊บสาพื้นเมืองเชียงแสนและพระทองคำเชียงแสนจิ๋ว จากพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร พะเยา วัตถุโบราณศิลปเชียงแสน จากพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น กู่เชียงแสน จากวัดพระแก้ว, ปูนปั้นเชียงแสน จากไร่แม่ฟ้าหลวง  ฯลฯ

๑.๒ กิจกรรมของดีเมืองเชียงแสน
                    ๑) สาธิตการทอผ้าห่อคัมภีร์ และการทำสวยกาบ แบบเชียงแสน โดยพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านปงสนุก
                    ๒) สาธิตการจารคัมภีร์ใบลาน จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรมราชภัฏจังหวัดลำปาง
                    ๓) กิจกรรมเรียนรู้ตั๋วเมือง, การตัดกระดาษ, การทำสวยดอก จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
                    ๔) สาธิตงานปั้นปูนลายเชียงแสน โดย สล่าเสาร์แก้ว
                    ๕) สาธิตการทอผ้าลายเชียงแสน จักสาน ตอกลายผ้า จาก โรงเรียน ๓ วัย วัดพระธาตุผาเงา
                    ๖) สาธิตการปักผ้าบนเสื้อชุดไทยวน จากโรงเรียนสูงวัยวัดผ้าขาวป้าน
                    ๗) สาธิตการประดิษฐ์ซึง และเล่นซึง จากบ้านร้อยซึง
                    ๘) สาธิตการทอตุงเชียงแสน จากเฮือนตุง ศรีดอนมูล เชียงแสน  ฯลฯ

๒. โซนที่ ๒ จูงแขนปิ๊กบ้าน  เป็นการร่วมจัดนิทรรศการของชาวไทยวนเชื้อสายเชียงแสนที่ไปตั้งถิ่นฐานในจังหวัดต่างๆ ๑๐ จังหวัด เช่น ราชบุรี สีคิ้ว แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ฯลฯ จัดเป็นตลาดนัดไทยวนที่ไม่ควรพลาด

๓. โซนที่ ๓ สร้างสรรค์ความรู้ เป็นการจัดบูธเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษา ที่มีการสร้างชุดความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเชียงแสนที่มีหลากหลาย และมากแห่งจนเชียงแสนถือว่าเป็นเมืองพิพิธภัณฑ์โดยแท้ นิทรรศการประกอบด้วย

          ๓.๑ กระบวนการจัดทำชุดการเรียนรู้เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน
          ๓.๒ พิพิธภณฑ์พันธุ์ไม้บ่ะเก่า โรงเรียนเทศบาลเวียงเชียงแสน กิจกรรมทำใบไม้อัดแห่ง
          ๓.๓ แผนที่ต้นไม้หมายเมือง โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม กิจกรรมการใช้คิวอาร์โค้ด
          ๓.๔ พิพิธภัณฑ์เวียงหนองหล่ม โรงเรียนจันจว้าวิทยาคม กิจกรรมกาแฟคุณธรรม
          ๓.๕ พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว กิจกรรมเครื่องปั้นที่เป็นพุทธบูชา
          ๓.๖ ข้าวพื้นเมืองเชียงแสนและภูมิปัญญาการเลี้ยงผึ้งโก๋น สถาบันความหลากหลายชีวภาพ ม.ราชภัฏเชียงราย

๔. โซนที่ ๔  ภาพคู่ความหลัง เป็นนิทรรศการภาพเก่าเล่าความหลังของเมืองเชียงแสน ที่ชุมชนมีส่วนร่วมค้นหา และถ่ายทอดความทรงจำในอดีต ลองมาค้นหาว่านิทรรศการชุดนี้มีใครที่ท่านรู้จักบ้าง นิทรรศการประกอบด้วย

          ๑. นิทรรศการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เสด็จเมืองเชียงแสน
                        - กิจกรรมเขียนข้อความประทับใจเมื่อครั้งรับเสด็จ (ตัวเอง/พ่อ,แม่เล่าให้ฟัง) โดยพิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๒. นิทรรศการภาพถ่ายน้ำท่วมเมืองเชียงแสน พ.ศ. ๒๕๐๙
                   - กิจกรรมเขียนข้อความถึงความทรงจำในเหตุการณ์ครั้งนั้น  โดยพิพิธภัณฑ์โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ลำพูน
          ๓. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าวัดเจดีย์หลวง
                   - กิจกรรมจำหน่ายเสื้อแจกของที่ระลึก “ปิ๊กเจียงแสน”  โดยพิพิธภัณฑ์โฮงนิทัศน์ครูบาศรีวิชัย ลำพูน
          ๔. นิทรรศการภาพถ่ายเก่าแฟนซีในงานกฐินเชียงแสนในอดีต
                   - กิจกรรมถ่ายภาพย้อนยุคกับฉากในอดีตและภาพชุดตัวละครในภาพ โดยพิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๕. นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสนในอดีต
                   - กิจกรรมพูดคุยเวทีเสวนาเรื่องภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน ร้านกาแฟสดและขนม / ชาเมืองเชียงแสน (จำหน่ายและชิมฟรี)  โดยนเรนทร์ ปัญญาภู, สุวิภา จำปาวัลย์, พิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ ลำพูน
          ๖. นิทรรศการภาพสเก็ตจากเรื่องเล่าเชียงแสนในอดีต
                   - ภาพสเก็ตเรื่องปลาบึกเชียงแสน 
                   - กิจกรรมถ่ายรูปกับปลาบึกจำลองในบรรยากาศริมโขง
                   - จำหน่ายผลงานภาพสเก็ตสถานที่ต่างๆ ในเชียงแสน งานของศิลปิน ชานนท์ ปัญจะศรี
                      โดยชานนท์ ปัญจะศรี พิพิธภัณฑ์วัดแสนเมืองมา พะเยา
          ๗. นิทรรศการภาพถ่ายร้านค้าในอดีตและร้านค้าจำลองในอดีตของเมืองเชียงแสน
                   - ภาพร้านค้าในอดีตเมืองเชียงแสนในอดีตเช่น ร้านขายของชำ/ ร้านถ่ายรูป/ โรงแรม /โรงภาพยนตร์
                   - จำลองกิจกรรมการถ่ายรูปกับบรรยากาศร้านค้าจำลองในอดีตเมืองเชียงแสน
                   - จำหน่ายสินค้าย้อนยุคและแจกของที่ระลึกย้อนยุค โดย พิพิธภัณฑ์ของเล่นเชียงราย เชียงราย

๕. โซนที่ ๕ รวมพลังพัฒนา

          เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ในรูปของคลินิกพิพิธภัณฑ์ ใครมีปัญหาเรื่องอะไร เชิญมาพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในบูธนี้

๕.๑ นิทรรศการแสดงผลงาน เรื่องราวที่ทำผ่านมาตลอดโครงการฯในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ
                    ๑) งานซ่อม : ซ่อมภาพ ซ่อมผ้า และซ่อมวัตถุต่างๆที่เคยจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์อาข่าสะโง้ 
                    ๒) งานสร้าง : สร้างผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ตุ๊กตาอาข่า ,ตุ๊กตาดอกฝิ่น ,และของที่ระลึกของ พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์ รวมถึงงานสร้างสื่อในพิพิธภัณฑ์ โดยจัดแสดงเครื่องฉายภาพโฮโลแกรม ๒ รุ่นที่พัฒนาในปี ๒๕๖๑
                    ๓) งานเสริม : เสริมสร้างศักยภาพพิพิธภัณฑ์โดยการปรับปรุงและออกแบบนิทรรศการใหม่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าทอล้านนาเชียงแสน วัดผาเงา

๕.๒ เวิร์คช้อป (Workshop) 

 ๑) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๐๐ น เรื่องการผลิตสื่อเพื่อการจัดแสดงภายใน  

              พิพิธภัณฑ์ (รับสมัคร ๑๕ พิพิธภัณฑ์) โดย อาจารย์โกมล พานิชพันธ์

 ๒) วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. เรื่องการซ่อมผ้าโบราณ (รับสมัคร ๒๐ คน)  

                        โดย กลุ่มเยาวชนพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควร

 ๓) วันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐น (รับสมัครรอบละ๑๐-๒๐คน) 

                       กิจกรรมหมุนเวียนตลอดวัน ได้แก่ ทำตุ๊กตาผ้า, ทำพวงกุญแจชนเผ่า, ทำของเล่นพื้นบ้าน
                       โดยพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเชียงใหม่, พิพิธภัณฑ์เล่นได้

                       อื่นๆ -ลานของเล่นชวนเด็กๆ เล่น สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน

          ๓) โต๊ะสนทนาประสาคลินิกพิพิธภัณฑ์  ชวนพูดคุยถามไถ่ ทุกข์ สุข รับฟังเรื่องราวอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันของชาวพิพิธภัณฑ์ ฟังเสียงหัวใจ ความฝัน ความหวังในงานพิพิธภัณฑ์ โดย พิพิธภัณฑ์ดอกคำใต้

 ลานกิจกรรมประจำวัน

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

การขับซอ โดยชมรมซอพื้นบ้านจังหวัดพะเยา

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ภาพถ่าย/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ถ่ายภาพ/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- สาธิตการผลิตสื่อการจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์

โดยอาจารย์โกมล พานิชพันธ์ จากพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ จังหวัดแพร่

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

- การสาธิตการซ่อมผ้าโบราณโดยกลุ่มเยาวชนพิพิธภัณฑ์เมืองขุนควรจังหวัดพะเยา

- การออกร้านจำหน่ายสินค้าของพิพิธภัณฑ์และกลุ่มไทยวนเชียงแสน

- ภาพเก่าเล่าเรื่องเมืองเชียงแสน/ภาพถ่าย/ชมร้านค้าย้อนยุค

- ลานของเล่น

- กิจกรรมจากชุดการเรียนรู้เปิดประตูสู่เมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน

พลาดไม่ได้ กับการนั่งรถรางชมเมืองโบราณเชียงแสน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าและหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดพระธาตุผาเงา พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น  หอฝิ่น และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน มีรถรางบริการฟรี วันละ 2 รอบ     

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการ

วัน เวลา สถานที่

8 February 2019 - 10 February 2019

09:00 - 16:00 น.

กิจกรรมอื่นๆ