กิจกรรม

ทั้งหมด

ประชุมวิชาการ

สัมมนา/เสวนาทางวิชาการ

บรรยายวิชาการสาธารณะ

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การแสดงทางวัฒนธรรม

กิจกรรมส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ

20
ต.ค.
29
ก.ย.
img

บรรยายวิชาการสาธารณะออนไลน์ หัวข้อ " ความงาม ความเชื่อ ความหมายในเครื่องประดับ: จากยุคโบราณสู่สังคมดิจิทัล"


ผ่านระบบออนไลน์

20 ตุลาคม 2564

13:00 - 15:00 น.

img

เสวนา "ทิศทางสิทธิชุมชนต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืนและเป็นธรรมในเขตป่าอนุรักษ์"


ผ่านระบบออนไลน์

29 กันยายน 2564

13:00 - 16:00 น.

23
ก.ย.
22
ก.ย.
img

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 11 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรม”


ผ่านระบบออนไลน์

23 กันยายน 2564

10:00 - 15:00 น.

img

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุดอคติในสังคมไทย หัวข้อ "อคติที่เกิดจากสื่อและการสร้างภาพแทน"


ผ่านระบบออนไลน์

22 กันยายน 2564

13:00 - 15:00 น.

17
ก.ย.
15
ก.ย.
img

บรรยายวิชาการสาธารณะ ชุดล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ”


ผ่านระบบออนไลน์

17 กันยายน 2564

10:00 - 15:00 น.

img

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุดอคติในสังคมไทย หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอุดมการณ์ ความคิด และความเชื่อ"


ผ่านระบบออนไลน์

15 กันยายน 2564

13:00 - 15:00 น.

10
ก.ย.
08
ก.ย.
img

บรรยายวิชาการ “ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย” ครั้งที่ 9 หัวข้อ “เชียงใหม่-หริภุญชัยในฐานะศูนย์กลางทางการเมืองและการปกครอง”


ผ่านระบบออนไลน์

10 กันยายน 2564

10:00 - 15:00 น.

img

บรรยายวิชาการออนไลน์ชุด อคติในสังคมไทย หัวข้อ "อคติที่เกิดจากอัตลักษณ์ของบุคคล"


ผ่านระบบออนไลน์

8 กันยายน 2564

13:00 - 15:00 น.

01
ก.ย.
26
ส.ค.
img

บรรยายวิชาการออนไลน์ ชุดอคติในสังคมไทย หัวข้อ "อคติที่เกิดจากความต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต"


ผ่านระบบออนไลน์

1 กันยายน 2564

13:00 - 15:30 น.

img

เสวนาวิชาการออนไลน์ "เมื่อลมเล่าเรื่อง: เทพปกรณัมฮินดูในวายุมหาปุราณะ"


ผ่านระบบออนไลน์

26 สิงหาคม 2564

13:00 - 16:00 น.

19
ส.ค.
04
ส.ค.
img

กิจกรรม “สืบค้นให้ได้ผลตรงใจ” ครั้งที่ 2


ผ่านระบบออนไลน์

19 สิงหาคม 2564

13:30 - 15:30 น.

img

บรรยายวิชาการ "คนโบราณในอาเซียนล้าหลังหรือไม่ อย่างไร: มุมมองจากหลักฐานโบราณคดี ยุคก่อนประวัติศาสตร์”


ผ่านระบบออนไลน์

4 สิงหาคม 2564

13:00 - 15:00 น.

30
ก.ค.
22
มิ.ย.
img

เสวนาออนไลน์ "กบฏเงี้ยว การเมืองของความทรงจำ: ประวัติศาสตร์ขบวนการเคลื่อนไหวของคนล้านนา"


ผ่านระบบออนไลน์

30 กรกฎาคม 2564

13:00 - 16:00 น.

img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “รัชกาลมหาราชเมืองแก้วกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม”


ผ่านระบบออนไลน์

22 มิถุนายน 2564

10:00 - 15:00 น.

18
มิ.ย.
04
มิ.ย.
img

มรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ 4 : การขับเคลื่อนการรับรองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต : ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์


ผ่านระบบออนไลน์

18 มิถุนายน 2564

14:00 - 16:30 น.

img

สัมมนาวิชาการโครงการ Anti-Microbials In Society (AMIS): a Global Interdisciplinary Research Hub “การดื้อยาต้านจุลชีพ: มิติทางสังคมของการใช้ยา”


ผ่านระบบออนไลน์

4 มิถุนายน 2564

09:00 - 16:00 น.

25
พ.ค.
21
พ.ค.
img

เปิดตัวโครงการวิจัยออนไลน์ “โควิด-19 กับสังคมไทย”


ผ่านระบบออนไลน์

25 พฤษภาคม 2564

13:30 - 16:00 น.

img

มรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ 3 : การอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมทางทะเล: บทบาทของชุมชน


ผ่านระบบออนไลน์

21 พฤษภาคม 2564

13:00 - 15:00 น.

20
พ.ค.
19
พ.ค.
img

เสวนาออนไลน์ ประสบการณ์จากสมุทรสาคร: การแก้ปัญหาโควิด-19 กับมิติสังคมวัฒนธรรม


ผ่านระบบออนไลน์

20 พฤษภาคม 2564

14:00 - 16:30 น.

img

ชวนร่วมงานสนทนาเปิดตัวหนังสือ ออนไลน์ “ภัยโควิด วิกฤตโคโรนา: โรคอุบัติใหม่ในมิติสังคม”


ผ่านระบบออนไลน์

19 พฤษภาคม 2564

13:30 - 16:00 น.

07
พ.ค.
26
เม.ย.
img

กลุ่มชาติพันธุ์และมรดกที่ยั่งยืน 2: ภูมิปัญญาและความยั่งยืนของระบบนิเวศ


ผ่านระบบออนไลน์

7 พฤษภาคม 2564

09:00 - 11:30 น.

img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 8 หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2564

10:00 - 15:00 น.

23
เม.ย.
22
เม.ย.
img

มรดกที่ยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ Session 1: แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลพื้นที่คุ้มครอง


ผ่านระบบออนไลน์

23 เมษายน 2564

09:00 - 11:00 น.

img

กิจกรรม “สืบค้นให้ได้ผลตรงใจ”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 เมษายน 2564

13:30 - 15:30 น.

08
เม.ย.
02
เม.ย.
img

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “ลายลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์: อักษรเฉียงคฤนถ์ (เฉียงพราหมณ์) กับตัวบทหลากภาษาในวัฒนธรรมหนังสือสยาม”


ผ่านระบบออนไลน์

8 เมษายน 2564

14:00 - 16:00 น.

img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 7 หัวข้อ “ความสำคัญของรัชกาลติลกมหาธรรมราชา (พระเจ้าติโลกราช) ในประวัติศาสตร์ล้านนา”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2 เมษายน 2564

10:00 - 15:00 น.

19
มี.ค.
11
มี.ค.
img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 6 หัวข้อ “ความรุ่งเรืองของโยนรัฐในรัชสมัยพรญามังรายหลวง”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 มีนาคม 2564

10:00 - 15:00 น.

img

เสวนาวิชาการ เรื่อง “มานุษยวิทยากฎหมายกับพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2564

13:00 - 16:00 น.

05
มี.ค.
02
มี.ค.
img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 5 หัวข้อ "ความสัมพันธ์และการสงครามกับราชวงศ์หยวน"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 มีนาคม 2564

10:00 - 15:00 น.

img

เสวนาวิชาการ หัวข้อ Seeing the Invisible: พิพิธภัณฑ์กับ “มรดกไร้รูป” ถึง “การสร้างชาติ”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2 มีนาคม 2564

14:00 - 16:00 น.

25
ก.พ.
25
ก.พ.
img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรม”


ผ่านระบบออนไลน์

25 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “มานุษยวิทยาการแพทย์: โรค ร่างกาย และรัฐ ในมิติสังคมวัฒนธรรม”


ผ่านระบบออนไลน์

25 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

23
ก.พ.
22
ก.พ.
img

บรรยายวิชาการสาธารณะชุด เปิดกรุตำราเก่า “The Book of the Marvels of India: เรื่องจริงและมโนคติเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย์ และภาพวิถีชีวิตชาวเรือจากบันทึกคำให้การของพ่อค้านักเดินเรืออาหรับ-เปอร์เซียในศตวรรษที่ 10”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ผี พระ เจ้า: ความเชื่อและศรัทธา กับ ศาสนาในบริบทสังคมไทย”


ผ่านระบบออนไลน์

22 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

22
ก.พ.
19
ก.พ.
img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “มานุษยวิทยากับการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโลกดิจิทัล”


ผ่านระบบออนไลน์

22 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

img

บรรยายวิชาการชุด ล้านนามหาปกรณัม: ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย ครั้งที่ 4 “โยนรัฐ พรญามังรายหลวงและการสถาปนาราชวงศ์ใหม่”


ผ่านระบบออนไลน์

19 กุมภาพันธ์ 2564

10:00 - 15:00 น.

18
ก.พ.
17
ก.พ.
img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “ทบทวนและท้าทายทิศทางมานุษยวิทยาการเมืองไทย"


ผ่านระบบออนไลน์

18 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “กายวิภาคของ มานุษยวิทยากายภาพ”


ผ่านระบบออนไลน์

17 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

16
ก.พ.
10
ก.พ.
img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร”


ผ่านระบบออนไลน์

16 กุมภาพันธ์ 2564

09:00 - 12:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “มานุษยวิทยา-คติชนวิทยา : สองศาสตร์พี่น้องท้องเดียวกันในแนวทางการวิจัย”


ผ่านระบบออนไลน์

10 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

05
ก.พ.
04
ก.พ.
img

บรรยายเรื่อง "ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย" ครั้งที่ 3


ผ่านระบบออนไลน์

5 กุมภาพันธ์ 2564

10:00 - 15:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุดความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ข้าม (ไม่ข้าม) และการเชื่อมต่อในโลกที่เคลื่อนย้าย”


ผ่านระบบออนไลน์

4 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

03
ก.พ.
02
ก.พ.
img

บรรยายวิชาการสาธาณะ หัวข้อ “พุทธศิลป์ไทย สายสัมพันธ์กับศรีลังกา”


ผ่านระบบออนไลน์

3 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

img

เสวนาวิชาการความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 2 “ชาติพันธุ์: ความรู้-ผู้คน แนวทางการศึกษาและนัยยะที่หลากหลาย”


ผ่านระบบออนไลน์

2 กุมภาพันธ์ 2564

13:00 - 16:00 น.

28
ม.ค.
27
ม.ค.
img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พัฒนา หรือ ไม่พัฒนา ? : ชนบทศึกษาใน 3 ทศวรรษ”


ผ่านระบบออนไลน์

28 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "การศึกษามานุษยวิทยาในประเด็นศิลปะ ดนตรี ผัสสะ อารมณ์ และความสุนทรีย์"


ผ่านระบบออนไลน์

27 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

25
ม.ค.
18
ม.ค.
img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “พรมแดนความรู้เรื่อง “เพศ” ในสังคมไทย


ผ่านระบบออนไลน์

25 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 "วัฒนธรรมป๊อป วัยรุ่น และชีวิตคน (ใน) เมือง”


ผ่านระบบออนไลน์

18 มกราคม 2564

09:00 - 12:00 น.

18
ม.ค.
img

เสวนาวิชาการชุด ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทยผ่านการศึกษาของนักมานุษยวิทยา ซีรีส์ 1 “มานุษยวิทยากับการศึกษาสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์”


ผ่านระบบออนไลน์

18 มกราคม 2564

13:00 - 16:00 น.

18
ธ.ค.
18
ธ.ค.
img

สนทนาเรื่อง “เมื่อการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในหนังสือ” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 ธันวาคม 2563

09:30 - 11:30 น.

img

บรรยายเรื่อง "ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย" ครั้งที่ 2


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 ธันวาคม 2563

09:00 - 12:00 น.

17-18
ธ.ค.
17
ธ.ค.
img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9 "อ่านอย่างยั่งยืน"


ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2563 - 18 ธันวาคม 2563

08:30 - 16:30 น.

img

บรรยายพิเศษ “งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลสุข" มาปลุกพลังบวก ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 9


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2563

09:20 - 11:30 น.

17
ธ.ค.
04
ธ.ค.
img

บรรยายเรื่อง “"การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว จากเริ่มต้นสู่ IFLA Green Library Award 2020 : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต” ในกิจกรรมเพื่อนห้องสมุดครั้งที่ 9


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

17 ธันวาคม 2563

13:30 - 14:30 น.

img

บรรยายเรื่อง "ล้านนามหาปกรณัม ความทรงจำแห่งอภินวบุรี-ศรีหริภุญชัย"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 ธันวาคม 2563

10:00 - 15:00 น.

13
พ.ย.
08
ต.ค.
img

เสวนาวิชาการ เรื่อง สางปมกาลวิทยารัชกาล “มหาธรรมราชาที่ 2” จากจารึกสุโขทัย


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 พฤศจิกายน 2563

13:30 - 15:30 น.

img

สัมนาวิชาการชายแดนใต้: พื้นที่ ผู้คน และข้อเสนอเชิงนโยบาย รายงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการงานวิจัยประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (SRI 13)


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 ตุลาคม 2563

10:00 - 16:30 น.

25
ก.ย.
19-21
ก.ย.
img

เสวนาวิชาการ เรื่อง มังรายวินิจฉัย: คติความเชื่อ ฮีต คอง และวิถีชีวิต ในประมวลกฎหมายพรญามังราย


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กันยายน 2563

13:30 - 15:30 น.

img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง The Destruction of Memory


ผ่านระบบออนไลน์

19 กันยายน 2563 - 21 กันยายน 2563

00:01 - 00:00 น.

18
ก.ย.
11
ก.ย.
img

เสวนาวิชาการ เรื่อง สุวรรณภูมิจากสายตาของนักเดินทางต่างอารยธรรม : มาร์โคโปโล และ อิบนุ บะฏูเฏาะฮ์


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 กันยายน 2563

13:00 - 15:00 น.

img

กิจกรรมบรรยายสาธารณะ "การใช้ประโยชน์จากข้อมูลวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์"


ผ่านระบบออนไลน์

11 กันยายน 2563

09:30 - 12:00 น.

09
ก.ย.
27-31
ส.ค.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๖ เรื่อง “มองภาพถ่ายพลเมืองสยามในยุคล่าอาณานิคม”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 กันยายน 2563

13:30 - 15:30 น.

img

เทศกาลภาพยนตร์มานุษยวิทยา 2020 "Loss and Grief through Cultures"


ผ่านระบบออนไลน์

27 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

00:01 - 23:59 น.

21
ส.ค.
14
ส.ค.
img

เสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือ “Soil Without Land”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 สิงหาคม 2563

13:30 - 15:30 น.

img

2 ทศวรรษ ลำปางแมน: ประสบการณ์จากผู้ค้นพบ


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

14 สิงหาคม 2563

10:00 - 12:00 น.

27-29
มิ.ย.
13-16
มิ.ย.
img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Reminiscences of a Journey to Lithuania


ผ่านระบบออนไลน์

27 มิถุนายน 2563 - 29 มิถุนายน 2563

00:01 - 23:59 น.

img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Fire at Sea


ผ่านระบบออนไลน์

13 มิถุนายน 2563 - 16 มิถุนายน 2563

10:00 - 10:00 น.

30-31
พ.ค.
25-26
เม.ย.
img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง Where is the Friend’s House?


ผ่านระบบออนไลน์

30 พฤษภาคม 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

18:00 - 18:00 น.

img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์มานุษยวิทยา เรื่อง Of Fathers and Sons


ผ่านระบบออนไลน์

25 เมษายน 2563 - 26 เมษายน 2563

18:00 - 18:00 น.

28
มี.ค.
29
ก.พ.
img

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” / ภาพยนตร์เรื่อง Of Fathers and Sons


ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 มีนาคม 2563

13:00 - 16:00 น.

img

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” /ภาพยนตร์เรื่อง Three Sisters


ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 กุมภาพันธ์ 2563

13:00 - 16:00 น.

27
ก.พ.
25 ก.พ. -
27 ก.ค.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๔ "โบราณคดีกรุงเทพมหานคร"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 กุมภาพันธ์ 2563

13:30 - 15:30 น.

img

กิจกรรมฉายภาพยนตร์ออนไลน์ เรื่อง EARTH


ผ่านระบบออนไลน์

25 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กรกฎาคม 2563

00:01 - 00:00 น.

20
ก.พ.
25
ม.ค.
img

ความหลากหลายทางชาติพันธุ์และพลวัตทางสังคมวัฒนธรรมของชาวมุสลิมในกรุงเทพใต้


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กุมภาพันธ์ 2563

13:30 - 15:30 น.

img

กิจกรรมเสวนาภาพยนตร์มานุษยวิทยาทัศนา “มองหนังมองคน” /ภาพยนตร์เรื่อง หมอนรถไฟ


ห้องมัลติมีเดีย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 มกราคม 2563

13:00 - 16:00 น.

20
ธ.ค.
20
ธ.ค.
img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายเรื่อง “รักษ์โลก ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา”


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2562

09:30 - 11:30 น.

img

เรื่องเล่าจากภาคสนาม มองพลวัตชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในมิติการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2562

13:30 - 16:00 น.

20
ธ.ค.
19-20
ธ.ค.
img

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด รับหนังสือและคูปองอาหารฟรี


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 ธันวาคม 2562

08:00 - 17:00 น.

img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 รักษ์โลก ลดโลกร้อน


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562 - 20 ธันวาคม 2562

08:30 - 16:30 น.

19
ธ.ค.
19
ธ.ค.
img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 บรรยายวิชาการ “Digital Platform for Library : Opportunities & Challenges”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562

09:00 - 11:30 น.

img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 8 เสวนาวิชาการเรื่อง “ห้องสมุดกับการให้บริการแหล่งเรียนรู้เฉพาะทาง : การปรับตัวและบริการ”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562

13:00 - 15:30 น.

19
ธ.ค.
28
พ.ย.
img

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนห้องสมุด รับหนังสือและคูปองอาหารฟรี


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 ธันวาคม 2562

08:00 - 17:00 น.

img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 33 เรื่อง “กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา”


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 พฤศจิกายน 2562

13:30 - 15:30 น.

15
ต.ค.
20
ก.ย.
img

"ศาสตร์พระราชากับเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์" กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

15 ตุลาคม 2562

08:00 - 16:00 น.

img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 32 "มานุษยวิทยาร่วมสมัย : จากมานุษยวิทยาสากลสู่สังคมไทย"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2562

13:00 - 15:30 น.

14
ก.ย.
13
ก.ย.
img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 8 "สาธิตการทำข้าวต้มมัด"


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

14 กันยายน 2562

09:30 - 12:00 น.

img

กิจกรรมการสนทนาเรื่อง “ห้องสมุดกับการใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์”


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 กันยายน 2562

13:30 - 15:30 น.

31
ส.ค.
28
ส.ค.
img

การบรรยายสาธารณะ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปริทัศน์"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

31 สิงหาคม 2562

09:00 - 16:30 น.

img

เอเชียอาคเนย์ในเอกสารโบราณ: กรีก ละติน และอาหรับ ช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 16 (ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 11)


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 สิงหาคม 2562

13:00 - 16:00 น.

27
ส.ค.
16
ส.ค.
img

เรื่องเล่าจากมหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เชียงแสน ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 สิงหาคม 2562

13:30 - 15:30 น.

img

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ลิเกทรงเครื่อง เรื่อง “อิเหนา” ตอน ลานางจินตหรา-อิเหนาชมดง


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

16 สิงหาคม 2562

17:00 - 20:00 น.

10
ส.ค.
27
ก.ค.
img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 7 “ประดิษฐ์กล่องแสนสุข”


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

10 สิงหาคม 2562

09:30 - 12:00 น.

img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 6 สาธิตตะกร้าสานทางมะพร้าว


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 กรกฎาคม 2562

09:30 - 13:00 น.

25
ก.ค.
24
ก.ค.
img

การบรรยายเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวข้อ “ภาษาไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และ การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน "ราพณ์ร้ายพ่ายบารมี พระจักรีครองนคร"


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

25 กรกฎาคม 2562

14:00 - 19:00 น.

img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๑ เรื่อง “สวดภาณยักษ์”


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กรกฎาคม 2562

13:30 - 15:30 น.

20
ก.ค.
04-06
ก.ค.
img

การเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ศาสนากับความรุนแรง"


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กรกฎาคม 2562

13:00 - 17:00 น.

img

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 13 "มนุษย์ในโลกดิจิทัล"


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 กรกฎาคม 2562 - 6 กรกฎาคม 2562

09:00 - 16:00 น.

29
มิ.ย.
01
พ.ค.
img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 5 สาธิตทำอาหารผัดหมี่แดงโบราณ


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 มิถุนายน 2562

10:00 - 14:00 น.

img

การอภิปราย เรื่อง จริยธรรมการวิจัย ในมุมมองมานุษยวิทยา


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1 พฤษภาคม 2562

13:00 - 15:00 น.

29
เม.ย.
27
เม.ย.
img

บรรยายวิชาการ เชื่อมโยงอาเซียนผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

29 เมษายน 2562

13:30 - 15:30 น.

img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 4


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

27 เมษายน 2562

10:00 - 14:00 น.

17
เม.ย.
02
เม.ย.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๓๐ เรื่อง “ในประวัติศาสตร์นครเชียงตุง ”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

17 เมษายน 2562

13:30 - 15:30 น.

img

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา หุ่นกระบอก เรื่อง สุวรรณหงส์ ตอน พระสุวรรณหงส์เสี่ยงว่าว


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

2 เมษายน 2562

17:00 - 19:00 น.

23
มี.ค.
16
มี.ค.
img

เสวนาวิชาการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 มีนาคม 2562

13:00 - 17:00 น.

img

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ข้อมูลตลิ่งชันศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชน ครั้งที่ 3


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

16 มีนาคม 2562

10:00 - 14:00 น.

12
มี.ค.
23
ก.พ.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๙ เรื่อง “ความลักลั่นของศักราชในพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐฯ ”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 มีนาคม 2562

09:30 - 11:30 น.

img

ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ครั้งที่ 2


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

23 กุมภาพันธ์ 2562

10:00 - 14:00 น.

08-10
ก.พ.
19
ม.ค.
img

มหกรรมเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองเชียงแสน “ปาเจียงแสนปิ๊กบ้าน”


วัดเจดีย์หลวง ตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

8 กุมภาพันธ์ 2562 - 10 กุมภาพันธ์ 2562

09:00 - 16:00 น.

img

กิจกรรมชมเที่ยวถิ่นธนฯ : จากตลิ่งชันถึงคลองสาน


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

19 มกราคม 2562

08:30 - 17:30 น.

12
ม.ค.
img

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


ลานแสดงกลางแจ้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 มกราคม 2562

09:00 - 12:00 น.

23
ธ.ค.
22
ธ.ค.
img

กิจกรรมฉายหนังสั้นและพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดโครงการหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน “ขัดกันฉันมิตร | Pergaduhan Teman| Friendly Quarrel | ปีที่ 2


โรงภาพยนตร์ SF World Cinema โรงที่ 14 ชั้น 9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

23 ธันวาคม 2561

12:00 - 18:30 น.

img

ตลิ่งชัน มีความรู้คู่วิถีชีวิตของคนในชุมชน


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 ธันวาคม 2561

09:00 - 15:00 น.

21
ธ.ค.
13-14
ธ.ค.
img

สัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม เนื่องในโอกาส ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เมียนมา


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 ธันวาคม 2561

09:00 - 16:00 น.

img

กิจกรรมเพื่อนห้องสมุด ครั้งที่ 7


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 ธันวาคม 2561 - 14 ธันวาคม 2561

08:30 - 16:30 น.

13
ธ.ค.
23-26
พ.ย.
img

เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน" (สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมเสวนา สำหรับบรรณารักษ์เท่านั้น)


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

13 ธันวาคม 2561

08:30 - 16:30 น.

img

กิจกรรมสื่อสารองค์กรเพื่อสร้างการรับรู้ระดับสาธารณะ "เป็นมานุษย์"


ลาน beacon 2-3-4 ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

23 พฤศจิกายน 2561 - 26 พฤศจิกายน 2561

10:00 - 22:00 น.

26
ต.ค.
01
ต.ค.
img

ประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 ตุลาคม 2561

13:00 - 17:00 น.

img

เสวนาวิชาการ เรื่อง การติดต่อสัมพันธ์ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในอาเซียนจากหลักฐานเครื่องประดับ


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

1 ตุลาคม 2561

09:00 - 12:00 น.

27
ก.ย.
22-23
ก.ย.
img

Gendering Vulnerability : Women and Land Ownership in Africa


ห้องบรรยายโครงการปริญญาเอก คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ชั้น 4 อาคารคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

27 กันยายน 2561

11:30 - 13:00 น.

img

การแข่งขันตอบปัญหาทางมานุษยวิทยาระดับชาติ หัวข้อ อาเซียนในมิติวัฒนธรรม


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

22 กันยายน 2561 - 23 กันยายน 2561

08:00 - 17:00 น.

20
ก.ย.
07-09
ก.ย.
img

Three Turning Points in Thailand’s Prehistoric Past: the First Farmers, the Bronze Age, and the Path to Early States


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

20 กันยายน 2561

13:30 - 16:30 น.

img

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

7 กันยายน 2561 - 9 กันยายน 2561

14:00 - 19:00 น.

03
ก.ย.
21
ส.ค.
img

บรรยายวิชาการอาเซียนในมิติวัฒนธรรม เรื่อง "วัฒนธรรมการทูตสาธารณะ: มุมมองจากอาเซียน-อินเดีย"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 กันยายน 2561

13:30 - 16:00 น.

img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๘ เรื่อง “พิพิธภัณฑ์บ้าน : คุณค่าและความหลากหลาย”


ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

21 สิงหาคม 2561

13:30 - 15:30 น.

11-12
ส.ค.
09
ส.ค.
img

การแสดงเพลงทรงเครื่องและฟังเทศน์มหาชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙


วัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

11 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561

07:00 - 23:00 น.

img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๗ เรื่อง “เมื่อผู้หญิงเขียนงานมานุษยวิทยา”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

9 สิงหาคม 2561

13:30 - 15:30 น.

04-05
ส.ค.
26
ก.ค.
img

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์


ห้อง 402 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

4 สิงหาคม 2561 - 5 สิงหาคม 2561

09:00 - 16:00 น.

img

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา การแสดงหุ่นละครเล็ก รามเกียรติ์ ตอน จองถนน


โรงละครแห่งชาติ ซอย ราชินี แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร

26 กรกฎาคม 2561

15:00 - 17:00 น.

24
ก.ค.
08-09
มิ.ย.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๖ เรื่อง “ส่งชู้สอนสาว: ไตดำ วรรณกรรม รำพัน”


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

24 กรกฎาคม 2561

13:00 - 15:30 น.

img

การประชุมเครือข่ายมานุษยวิทยาไทย ครั้งที่ ๑ “มานุษยวิทยาไทยในโลกวิชาการและสาธารณะ”


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

8 มิถุนายน 2561 - 9 มิถุนายน 2561

08:30 - 17:00 น.

05
มิ.ย.
18-20
พ.ค.
img

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ ๒๕ "แรกมีมานุษยวิทยา : เรื่องเล่าจากภาคสนาม"


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

5 มิถุนายน 2561

13:30 - 15:30 น.

img

กิจกรรมสื่อสารความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เทศกาลวิถีภูมิปัญญากะเหรี่ยง: หมุนเวียนอย่างยั่งยืน


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

18 พฤษภาคม 2561 - 20 พฤษภาคม 2561

08:00 - 17:00 น.

12
พ.ค.
28
เม.ย.
img

สัมมนาวิชาการและกิจกรรมการแสดงดนตรีและฉายภาพยนตร์ เพื่อรำลึกครบรอบ ๑๐ ปีการจากไปของพิเศษ สังข์สุวรรณ "โลกที่...พิเศษ...สร้าง"


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

12 พฤษภาคม 2561

13:00 - 18:00 น.

img

การแสดงทางวัฒนธรรม สืบศาสตร์สานศิลป์ปรมาจารย์ลิเกลูกบท “พ่อครูหอมหวล นาคศิริ” เรื่อง “ผู้ชนะสิบทิศ”


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

28 เมษายน 2561

13:30 - 16:30 น.

26
เม.ย.
03
เม.ย.
img

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ “หญิงชนเผ่า” ในอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือ : ว่าด้วยตัวตนและชาติพันธุ์


ห้อง 601 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

26 เมษายน 2561

13:30 - 16:30 น.

img

กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ละครนอก เรื่อง คาวี ตอน สันณุราชชุบตัว – คันธมาลีแต่งตัว


หอประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

3 เมษ