“เมือง” เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเติบโตและขยายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ และมนุษย์ก็กลายเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว วารสารมานุษยวิทยาฉบับนี้จึงรวบรวมบทความเกี่ยวกับการศึกษาสังคมเมือง