วารสารมานุษยวิทยา

วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)

วารสารมานุษยวิทยาฉบับนี้มีบทความที่นำเสนอองค์ความรู้ที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องราวประสบการณ์การทำงานภาคสนามของนักมานุษยวิทยา โลกทัศน์เกี่ยวกับจิตวิญญาณและชีวิตหลังความตายของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ การวิพากษ์อุดมการณ์ความรักและสิทธิการจดทะเบียนชีวิตคู่ของเกย์ การเปลี่ยนแปลงชุมชนชานเมืองในย่านนนทบุรีภายใต้ระบบทุนนิยม ฯลฯ

วารสารฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

มกราคม-มิถุนายน

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน