วารสารมานุษยวิทยา

วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)

“เมือง” เป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเติบโตและขยายตัวในภูมิภาคต่าง ๆ และมนุษย์ก็กลายเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองอย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ก็จำเป็นต้องทำความเข้าใจปรากฏการณ์ดังกล่าว วารสารมานุษยวิทยาฉบับนี้จึงรวบรวมบทความเกี่ยวกับการศึกษาสังคมเมือง

วารสารฉบับย้อนหลัง

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

กรกฎาคม-ธันวาคม

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

มกราคม - มิถุนายน