วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)