วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562)