วารสารมานุษยวิทยา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561)