คำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ

หลักเกณฑ์การเขียนบทความ

วารสารมานุษยวิทยา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นวารสารวิชาการที่เน้นองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ และบทความทั่วไปในประเด็นที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์ดังนี้

 1. ผู้เขียนจะต้องส่งบทความต้นฉบับ โดยพิมพ์เว้นบรรทัดห่างแบบ single spacing ตัวอักษรใช้แบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ กระดาษขนาด A4 ความยาวของบทความระหว่าง 10,000-12,000 คำ (หรือ 17-20 หน้า ไม่รวมบรรณานุกรม) ชื่อบทความใช้ตัวหนาขนาด 19 พอยต์ ชื่อผู้เขียน ขนาด 16 พอยต์ (ใส่ตำแหน่งทางวิชาการนำหน้าชื่อ ใส่ชื่อหน่วยงานที่สังกัดตอนท้ายชื่อ) ระยะห่างระหว่างขอบกระดาษด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้าย ด้านขวา 2.54 เซนติเมตร
 2. ให้มีบทคัดย่อ (Abstract) ทั้งไทยและอังกฤษ อย่างละ 100-150 คำ คำสำคัญ (Keyword) ไม่เกิน 5 คำ
 3. บทความที่มีการอ้างอิงถึงเอกสารและข้อเขียนทางวิชาการของผู้อื่น จะต้องรวมเอาการอ้างอิงนั้นเข้าในตัวบท พร้อมระบุแหล่งอ้างอิง ปี พ.ศ. และเลขหน้าที่ชัดเจน
 4. เชิงอรรถ ควรกระชับ และให้ปรากฏในท้ายบทความ (Endnote) ก่อนบรรณานุกรม
 5. บรรณานุกรมให้มีการเรียงตามตัวอักษรของชื่อผู้เขียน โดยชื่อภาษาอังกฤษ ให้ขึ้นด้วยนามสกุล ตามด้วยชื่อต้น ส่วนภาษาไทย ให้ขึ้นด้วยชื่อ ตามด้วยนามสกุล ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ และสถานที่จัดพิมพ์
 6. บทความจะต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน

หมายเลขหน้าให้ไว้ตำแหน่งด้านล่างกลางตั้งแต่ต้นจนจบ (บทความที่ผ่านการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยาแล้ว ไม่ต้องใส่เลขหน้า)

ระบบการอ้างอิงของบทความ

 1. การอ้างอิงในบรรณานุกรม
  • รูปแบบการอ้างอิงหนังสือ เสมอชัย พูลสุวรรณ. 2544. วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ: คบไฟ.
   Katz, Jonathan Ned. 1995. The Invention of Heterosexuality. New York: Dutton Books.
  • รูปแบบการอ้างอิงบทความในวารสารหรือนิตยสาร ศรีศักร วัลลิโภดม. 2556. “กรุงเทพฯ ยศล่มแล้ว ลอยนรก ลงฤา,” วารสารเมืองโบราณ 39(2): 15-32.
   Janes, Craig R., and Corbett, Kitty K. 2009. “Anthropology and global health,” Annual Review of Anthropology 38: 167–183.
  • รูปแบบการอ้างอิงบทความในหนังสือ พิเชฐ สายพันธ์. 2557. “ชาติพันธุ์สภาวะ: จากเสรีนิยมสู่เสรีนิยมใหม่”. ใน นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (บก.), ชาติพันธุ์กับเสรีนิยมใหม่, หน้า 103-133. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
   Povinelli, Elizabeth A. 2011. “Disturbing Sexuality”. In Janet Halley and Andrew Parker (eds.), After Sex? On Writing Since Queer Theory, pp.257-269. Durham and London: Duke University Press.
  • รูปแบบการอ้างอิงวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าแบบอิสระ ก้องสกล กวินรวีกุล. 2545. การสร้างร่างกายพลเมืองไทยในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม พ.ศ. 2481-2487. วิทยานิพนธ์สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
   Kasai, Aya. 2008. Images of pain, images of pain relief: Multimodal expressive arts therapy and pain management. MA thesis, California Institute of Integral Studies.
  • รูปแบบการอ้างอิงจากเว็บไซต์ นลิน ญานศิริ, สรจักร เกษมสุวรรณ, และ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต. แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย. สืบค้นจาก http://www.healthcarethai.com/แหล่งที่มาของมลพิษทางทะเลในอ่าวไทย (13 สิงหาคม 2557)
  • รูปแบบการอ้างอิงจากสัมภาษณ์ สุวรรณ จันทิวาสารกิจ. วิศวกรระบบ บริษัท ทู-บี-วัน เทคโนโลยี จำกัด. (28 ตุลาคม 2548). สัมภาษณ์.
  • บทความจากรายงานการประชุมวิชาการ หรือ การนำเสนอในงานสัมมนา Unno, Anusorn. 2011. “Community Organization Council: Rethinking civic politics in Thai society.” Paper presented at the 11th International Conference On Thai Studies, Bangkok, July 26-28.
  • บทความที่เผยแพร่ในบล็อก สามารถอ้างอิงบทความจากบล็อกต่าง ๆ ได้ในส่วนเนื้อหาบทความ โดยไม่จำเป็นต้องทำการอ้างอิงซ้ำในตอนท้าย แต่หากผู้เขียนต้องการอ้างอิงในตอนท้ายบทความด้วย ให้ระบุวันที่บทความได้รับการเผยแพร่ สามารถอ้างอิงได้ด้วยรูปแบบนี้
   พรชัย ตระกูลวรานนท์. 2554. “แผนบริหารงานวัฒนธรรมของจีน,” บล็อกของชุดโครงการวิจัยจีนศึกษา สกว. 13 กรกฎาคม. http://chstudy.blogpot.com/2011/07/blog-post_13.html.
  • การอ้างอิงเอกสารภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้ถอดเสียงของชื่อเอกสารด้วยตัวอักษรภาอังกฤษ แล้วระบุคำแปล (ไทย/อังกฤษ) ของชื่อเอกสารนั้น ๆ ในวงเล็บ […]
   Xiaotong, Fei. 2006 [1948]. Xiang Tu Zhong Guo. [Rural Chaina]. Shanghai: Shanghai People’s Publishing House.
 2. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
  การอ้างงานของผู้เขียน หากเป็นผู้เขียนชาวไทย ให้อ้างโดยใช้ชื่อ สำหรับผู้เขียนต่างประเทศ ให้ใช้นามสกุล ตามด้วยปี พ.ศ. ที่พิมพ์ และ/หรือเลขหน้าที่อ้างอิง ภายในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น
  อ้างอิงแบบไม่มีเลขหน้า (เสมอชัย, 2544) (อานันท์, 2555; Jagose, 2013)
  อ้างอิงแบบมีเลขหน้า (อานันท์, 2555: 87) (Jagose, 2013: 104)
  ศักดิ์สิทธิ์ (2552) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมมักเกิดจากความขัดแย้ง
 3. การอ้างถ้อยความที่มีความยาวไม่เกิน 40 คำ ให้นำถ้อยความใส่ในอัญประกาศ แล้วทำตัวเอน เช่น “แนวคิดดังกล่าวได้รับการรับรองอย่างแข็งขันในโลกสมัยใหม่” หากถ้อยความยาวเกิน 40 คำ ให้แยกออกมาจากตัวเนื้อหา โดยใช้ขนาดที่เล็กลงเป็น 14 พอยต์ และย่อหน้าเข้ามาจากขอบทั้งสองข้างเล็กน้อย ตัวอย่างเช่น
  ความรักแบบโรแมนติก จัดได้ว่าเป็นหัวข้อที่มีการศึกษากันน้อยมาก ในหมู่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สำหรับนักมานุษยวิทยาแล้ว การมองข้ามประเด็นดังกล่าว ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะความเชื่อที่ว่า โรมานซ์เป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมเฉพาะของยุโรปยุคกลาง
 4. รูปภาพ/ตาราง/แผนภูมิ ให้ระบุชื่อ คำอธิบาย(ถ้ามี) และหมายเลขกำกับ รวมทั้งแหล่งที่มาในรูปแบบเดียวกับอ้างอิง ขนาดตัวอักษร 16 พอยต์ ไว้บนของตาราง (จัดกึ่งกลางหน้ากระดาษ)

การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์

เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ จะจัดให้มีการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกเฉพาะบทความที่อยู่ในขอบข่ายของการตีพิมพ์ของวารสารฯ และมีระดับคุณภาพที่ยอมรับได้ โดยบทความที่ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินจากผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คนจากผู้ประเมินจำนวน 3 คนและ/หรือ ผ่านการพิจารณาจากกองบรรณาธิการเป็นรายกรณี สำหรับบทความที่ได้รับการตอบรับอย่างมีเงื่อนไข ผู้เขียนบทความนั้นต้องดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสมบูรณ์ภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการระบุ เมื่อบทความได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฯแล้ว บทความดังกล่าวจะถูกนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวารสารฯ ด้วย ผู้เขียนแต่ละคนจะได้รับเล่มวารสารที่มีบทความของตนอยู่ จำนวนคนละ 3 เล่ม บทความที่ไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ประเมิน ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ แต่จะไม่ส่งต้นฉบับคืนแก่ผู้เขียน

การส่งต้นฉบับบทความ

 1. การส่งทางไปรษณีย์
  ส่งต้นฉบับ (บทคัดย่อและบทความ) จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วยไฟล์บทความ (นามสกุล .doc) และไฟล์ภาพประกอบ (ถ้ามี) นามสกุล.jpeg มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 Pixel/Hi resolution พร้อมแบบฟอร์มการขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา
  ส่งมาตามที่อยู่
  กองบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา
  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
  20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  โทรศัพท์ 02 880 9429 ต่อ 3807
 2. การส่งบทความทางอีเมล์ พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา
 3. การส่งบทความทางออนไลน์ www.sac.or.th/jasac/

ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การส่งบทความ
ดาวน์โหลดแบบขอเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารมานุษยวิทยา