รายชื่อที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมานุษยวิทยา

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

 • ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง (กรรมการบริหารศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร)
 • ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ศ.ดร.เสมอชัย พูลสุวรรณ (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • รศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์ (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • รศ.สุรพล นาถะพินธุ (กรรมการบริหาร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
 • ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สานักวิจัยสังคมและสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข)

บรรณาธิการ

 • ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

กองบรรณาธิการ

 • รศ.ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • รศ.ดร.จุลนี เทียนไทย (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
 • รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • รศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธ์ (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ผศ.ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ (ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา (ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร)
 • ผศ.ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว (ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล (สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง (สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 • ดร.สิริพร สมบูรณ์บูรณะ (สาขาวิชาศึกษาทั่วไป สานักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
 • ดร.ตรงใจ หุตางกูร (ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)

ผู้ช่วยบรรณาธิการและประสานงานทั่วไป

 • นายธนวัฒน์ ปัญญานันท์