ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความกรุณาผู้เขียนส่งบทความทางเว็บไซต์ ThaiJo 2.0 ของวารสารมานุษยวิทยา

25 มี.ค. 2563 15:27

ตามที่ วารสารมานุษยวิทยาได้เตรียมวารสารเข้าสู่ฐาน TCI ในปี 2564 และ TCI ได้มีการปรับเกณฑ์การให้คะแนนวารสารในฐาน นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการประเมินวารสารตามหลักเกณฑ์ของ TCI จึงขอความกรุณาผู้เขียนส่งบทความทางเว็บไซต์ ThaiJo 2.0 ของวารสารมานุษยวิทยา ตามลิ้งค์ที่แนบมาด้วยนี้

https://www.tci-thaijo.org/index.php/jasac/about/submissions