ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรการวิจัยมานุษยวิทยาในสังคมร่วมสมัย

21 พ.ค. 2561 18:03

https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/38

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยรุ่นใหม่ ในโครงการฝึกอบรมและพัฒนานักวิจัยทางมานุษยวิทยารุ่นใหม่ รุ่นที่ ๒ หลักสูตรการวิจัยมานุษยวิทยาในสังคมร่วมสมัย

The Anthropological Research in Contemporary Society

ระยะเวลาอบรม วันที่ ๓ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

อบรมในห้องเรียน ๓ - ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ฝึกภาคสนาม ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นำเสนอบทความ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

หัวข้อการบรรยาย แนวคิดทฤษฎีทางมานุษยวิทยาในปัจจุบัน, การศึกษาสังคมร่วมสมัย, จริยธรรมการวิจัยทางมานุษยวิทยา, การวิจัยชาติพันธุ์ในสังคมสมัยใหม่, การวิจัยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม, การวิจัยมนุษย์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่, การวิจัยมนุษย์กับความขัดแย้ง, การศึกษาชีวิตคนชายขอบ, การศึกษาวัฒนธรรมสุขภาพ, การศึกษาวัฒนธรรมทางเพศ

คณะวิทยากร ศ.ดร.นิติ ภวัครพันธุ์, ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร, ผศ.ดร.พิเชฐ สายพันธุ์, ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์, ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา, ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี, ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, ดร.กิตติกร สันคติประภา, ผศ.ดร.กนกวรรณ ธราวรรณ, ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขามานุษยวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี

หลักฐานการสมัคร

ใบสมัครพร้อมประวัติและรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว

บทความวิชาการที่เกี่ยวกับสังคมร่วมสมัย ความยาว ๑๐ - ๑๕ หน้า (เอ ๔)

สำเนาบัตรประชาชน

การคัดเลือก พิจารณาจากประวัติและบทความวิชาการ

ระยะเวลาการรับสมัคร ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จำนวนที่รับ ๒๐ คน

สถานที่รับสมัคร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

ค่าลงทะเบียน ๑,๐๐๐ บาท (จ่ายเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว)

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เงื่อนไขการรับประกาศนียบัตร มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมรลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์

ส่งใบสมัครที่ อีเมล tanawat.p@sac.or.th

ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เลขที่ ๒๐ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

ติดต่อสอบถาม นายธนวัฒน์ ปัญญานันท์ โทร. ๐๒ ๘๘๐๙๔๒๙ ต่อ ๓๘๐๕

https://www.sac.or.th/main/th/news/detail/38