ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา" (เล่มที่ 5 และ 6 ประจำปี 2563)

16 ก.พ. 2561 17:31

เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน "วารสารมานุษยวิทยา"

เล่มที่ 5 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ภายในเดือน มกราคม 2563
เล่มที่ 6 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 ภายในเดือน พฤษภาคม 2563

เปิดรับทั้งบทความทบทวนแนวคิดทฤษฎี บทความจากงานวิจัย บทความจากงานวิทยานิพนธ์ บทความทั่วไปทางมานุษยวิทยา และสาขาที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดการส่งบทความ

http://www.sac.or.th/jasac/howto-submit