เกี่ยวกับเรา

วารสารมานุษยวิทยา เป็นวารสารวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ซึ่งเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.2560 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยทางมานุษยวิทยาของประเทศ เท่าที่ผ่านมาวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักมานุษยวิทยายังมีอยู่น้อย การจัดทำวารสารมานุษยวิทยาจะเป็นช่องทางสำคัญที่จะเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยทางมานุษยวิทยาแก่สาธารณะ และใช้เป็นเอกสารประกอบการค้นคว้าวิจัยของนักมานุษยวิทยา การจัดทำวารสารมานุษยวิทยากำหนดให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยมีการวางจำหน่ายทั่วประเทศ และระบบสมาชิกออนไลน์ ตลอดจนการรับข้อเสนอบทความทั้งทางระบบออนไลน์และเอกสาร

วัตถุประสงค์ของวารสารมานุษยวิทยา

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพของนักมานุษยวิทยา
  • เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมานุษยวิทยาของประเทศให้ทัดเทียมกับองค์ความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ
  • เพื่อสร้างเอกสารวิชาการสำหรับการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางมานุษยวิทยาของประเทศ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  • นักวิชาการและนักศึกษาด้านมานุษยวิทยาได้เผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สาธารณะ
  • ได้เอกสารวิชาการที่มีคุณภาพสำหรับใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการและนักศึกษา