พระราชนิพนธ์

สัตว์เลี้ยงวังสระปทุม (๒๕๔๘)

สมุดบันทึก รวบรวมภาพถ่ายและภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาพชุดสุนัขทรงเลี้ยง