มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา

มหัศจรรย์สีสันเส้นด้ายลายผ้าล้านนา

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) ทำโครงการเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการเก็บและจัดการข้อมูลความรู้ด้านวัฒนธรรม โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูล ศึกษาค้นคว้าเรื่องผ้าล้านนาในมิติต่างๆ ของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ที่มีทั้งนิทรรศการ การเสวนา การเวิร์คช้อป และการแสดงทางวัฒนธรรม ให้ผู้ชมได้เห็นคุณค่า ความงามและความหมายของผ้า ที่เป็นมรดกวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของสังคมล้านนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2564 ณ วัดศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

ที่มา ชมวิดีโอ สูจิบัตร

Exhibition

6 นิทรรศการ

Talk

เสวนา

ผ้า “ความเชื่อและศรัทธา วิถีชีวิต ในพุทธศาสนา”

วิทยากร ดร. อนุกูล ศิริพันธ์ พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ลำปาง, ผู้ดำเนินรายการ นายสุทธิพันธ์ เหรา

นานาเครื่องหย้อง และลือเลื่องผ้าเมืองลอง

วิทยากร คุณโกมล พานิชพันธ์ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ , ดำเนินรายการ อ.สุทธิพันธ์ เหรา

ผ้าพี่น้องชนเผ่า

วิทยากร คุณศุภชัย สิทธิเลิศ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว, อ.ชูชาติ ใจแก้ว พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , อ.นครินทร์ น้ำใจดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย , ดำเนินรายการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง อินทร์ไชย สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

การแต่งกายผ่านภาพถ่ายเก่า

วิทยากร คุณนเรนทร์ ปัญญาภู พิพิธภัณฑ์มิกกี้เฮาส์ , ผู้ดำเนินรายการ จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ นักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

close