Museum Makers

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ หอวัฒนธรรมนิทัศน์วัดศรีโคมคำ

วัดศรีโคมคำ

ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000

089-8504236

yothin_tip@hotmail.com

หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2539 โดยลูกศิษย์ลูกหา พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฬโญ มหาเถระ) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ทั้งผู้รู้ท้องถิ่น องค์การภาครัฐ เอกชน เข้ามาช่วยเหลือเมื่อครั้งเริ่มก่อตั้ง แต่แล้วหลังเปิดไม่นาน หอวัฒนธรรมนิทัศน์ฯ ต้องปิดตัวลง ปัจจุบันหอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ เปิดประตูต้อนรับผู้มายืนอีกครั้ง โดยการขันอาสาเข้ามาบริหารจัดการโดยพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ

แนวคิด “ปิด ปรับ เปลี่ยน เปิด” ของพระครูฯ ถูกนำมาใช้การบริหารงานหอวัฒนธรรมนิทัศน์ ‘ปิด’ จุดอ่อน คือ การด้อยการประชาสัมพันธ์ ‘ปรับ’ หาจุดเด่น โดยดึงวัตถุชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑ์มาสร้างความน่าสนใจ ปรับทัศนคติของเจ้าหน้าที่ให้รักงาน ‘เปลี่ยน’ รูปแบบการนำเสนอ การใช้เทคโนโลยี และการทำป้ายคำบรรยาย ให้เหมาะสม

พระครูฯ ให้ความสำคัญคือผู้ชม หอวัฒนธรรมนิทัศน์ทำงานเชิงรุกเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายคือเยาวชน มีการส่งจดหมายถึงทุกโรงเรียน เชิญชวนให้นำนักเรียนเข้ามาศึกษาภายในหอวัฒนธรรมนิทัศน์ สร้างระบบสมาชิกที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ โดยปกติ เก็บค่าเข้าชมนักเรียนคนละ 10 บาท แต่หากมาสมัครสมาชิก 20 บาท เข้าชมได้ตลอดทั้งปี

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา เป็นเครือข่ายพิพิธภัณฑ์แรกๆ ที่คนทำพิพิธภัณฑ์ภาคประชาชนรวมตัวกันเอง มีพระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ เป็นประธานเครือข่าย โดยมุ่งหวังที่จะแบ่งปันความรู้ ช่วยเหลือและสร้างกำลังใจระหว่างกันของพิพิธภัณฑ์ในเขตภาคเหนือ

นอกจากนี้ให้ความสำคัญกับการทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ ทั้งที่เป็นข้อเขียนของท่านเจ้าอาวาส และจากการร่วมมือกับภาคีต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เหตุการณ์เงี้ยวก่อการจลาจลในมณฑลพายัพ พ.ศ. 2445 จดหมายเหตุเมืองพะเยา 100 ปี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นล้านนา