Museum Makers

ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์เล่นได้

พิพิธภัณฑ์เล่นได้

เลขที่ 48 หมู่ 3 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

0-5370-8070

gum-moon@hotmail.com

เด็กขาดทักษะการใช้เครื่องมือ ไม่รู้จักทรัพยากร แล้วค่านิยมบอกอีกว่า ของเล่นพื้นบ้านเชย เก่าโบราณ ทำให้เราไม่มีนวัตกรรม หรือไม่สร้างสรรค์งานใหม่ๆ ออกมา พิพิธภัณฑ์เล่นได้ มิใช่พิพิธภัณฑ์ของเล่นโบราณ มิใช่พิพิธภัณฑ์เก็บของเก่า เราพยายามสร้างกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการเล่นมากกว่า

คำถามของวีรวัฒน์ ต่อความเปลี่ยนแปลงในสังคมชุมชนบ้านป่าแดด เมื่อ 15 ปีที่แล้ว ที่ว่า “คนหนุ่มสาวหายไปไหนกันหมด?? เหลือแต่คนเฒ่ากับเด็ก และหลายครั้งคนเฒ่ากับเด็กสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ เด็กไม่ค่อยฟังผู้สูงอายุ ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน” นำมาสู่การจัดตั้ง “กลุ่มคนเฒ่าคนแก่” โดยใช้การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเป็นเครื่องมือลดช่องว่างระหว่างคนสองวัย ผลิตความรู้ ผลิตความสุข ต่อยอดสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กสนุกเพลิดเพลินกับภูมิปัญญาอื่นๆ ต่อไป เช่น ดนตรี การทอผ้า อาหาร การจัดการทรัพยากร

การสื่อสารกับเด็กต้องเข้าใจจิตวิทยาเด็ก ในตอนแรกพิพิธภัณฑ์นำของเล่นมาจัดแสดงแบบแห้งๆ เหมือนที่เก็บของเล่น ให้เด็กมาหยิบจับเล่นได้ แต่เมื่อทำไปแล้วระยะหนึ่งพบว่า ยังไม่ตอบโจทย์ในหลายเรื่องๆ เด็กควรเข้าใจที่มาหรือเห็นความสำคัญของตัวของเล่น ทำให้ออกแบบการนำเสนอใหม่ คือจัดแสดงแบบมีการเล่าเรื่อง มีแผนที่ชุมชน มีมุมของเล่นที่บอกเล่าวิถีชีวิตชุมชน สร้างความท้าทายให้กับเด็ก ส่งเสริมการลองจับต้องสัมผัส การใช้จินตนาการ ใช้พื้นที่ในทุกมิติ สร้างการปฏิสัมพันธ์การพูดคุยระหว่างคนสองวัย

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เล่นได้มิใช่แค่เวทีที่เชื่อมระหว่างคนสองวัย แต่ยังกลายเป็นพื้นที่ดูงานเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานการพัฒนาสังคมหรือชุมชนท้องถิ่น มีผู้คนกลุ่มต่างๆ ที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมมากขึ้น มีจำนวนหลายพันคนในรอบหนึ่งปี

20 เปอร์เซ็นต์ เป็นคณะดูงาน เราถ่ายทอดเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เราเชื่อว่าทุกชุมชนทำได้ จะเป็นพลังช่วยหนุนเสริมให้ประเทศไทยเข้มแข็งขึ้น กลุ่มที่มาดูงานแล้วกลับไปประยุกต์ คือค้นหาทุนทางสังคมในชุมชนเขา เราเชื่อว่า มันมีโอกาสพัฒนาเป็นเครือข่ายต่อ การพัฒนาเป็นเครือข่าย ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น เบาแรงขึ้น...