Museum Makers

อาจารย์สังคมศึกษา โรงเรียนสวนศรีวิทยา

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมลุ่มน้ำหลังสวน ร.ร.สวนศรีวิทยา

เลขที่ 280 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110

0-7754-1050

pukkhorrub@gmail.com


สภาพความเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนในอำเภอหลังสวนจากวิถีเกษตรกรรมพึ่งตนเอง ไปสู่การเกษตรเชิงพาณิชย์ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องมือทำมาหากิน ที่สะท้อนภูมิปัญญาของคนในอดีตถูกละทิ้งและเลือนไปจากความทรงจำของผู้คน ด้วยเหตุความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กอรปกับการครบรอบ 100 ปี โรงเรียนสวนศรีวิทยา กลายเป็นแรงบันดาลใจให้อาจารย์และนักเรียนร่วมกันก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้น

อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นอาคารไม้สองชั้นใต้ถุนโล่ง เดิมเป็นเรือนนอนนักโทษชาย จังหวัดหลังสวน เมื่อโรงเรียนสวนศรีวิทยา ย้ายจากที่ตั้งเดิมและเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าว เมื่อปี พ.ศ. 2475 อาคารหลังดังกล่าวถูกใช้เป็นอาคารเรียน และต่อมาทำเป็นห้องสมุดเรียกว่า “อาคารอินทนิล” จนเมื่อปี พ.ศ. 2540 อาคารอินทนิลถูกน้ำท่วมหนักได้รับความเสียหาย และถูกทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน อาจารย์กฤษฎาจึงขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียน ปรับพื้นที่ชั้นล่าง ทำเป็นพิพิธภัณฑ์

งานขึ้นโขนชิงธง จัดขึ้นทุกปี ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หรือราวเดือนตุลาคม ถือเป็นงานใหญ่ประจำจังหวัด และโรงเรียนสวนศรีวิทยา เป็นโรงเรียนแรกในจังหวัดที่ส่งทีมแข่งเรือเข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. และการนำเสนอประเพณีขึ้นโขนชิงธง กลายเป็นดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ไม่เหมือนใคร

การทำพิพิธภัณฑ์มิใช่เพื่อสนองความต้องการของคนทำเท่านั้น แต่เป็นไปเพื่อสาธารณชน โดยเฉพาะนักเรียนที่จะเป็นทั้งผู้เรียนและผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นในวันข้างหน้า พิพิธภัณฑ์กลายเป็นห้องเรียนสำคัญของนักเรียนในโรงเรียนทุกคนในวิชา “ท้องถิ่นของเรา” ผู้บริหารมองเห็นคุณค่าและประโยชน์ คนในชุมชนร่วมสนับสนุน