Museum Makers

อาจารย์โรงเรียนบ้านท่าม่วง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง วัดท่าม่วง

ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 45120

089-940-9002


ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่าม่วง ตั้งอยู่ในวัดท่าม่วง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีบทบาทในการสืบสานและอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน แม้คัมภีร์ใบลานไม่ได้ทำหน้าที่ตามจารีตเดิม แต่ชุมชนประยุกต์ใช้คัมภีร์ใบลานเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมๆ ไปกับการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของท้องถิ่น

หลวงปู่พระครูสีลาจารพิสุทธิ์ อดีตเจ้าอาวาส เป็นพระที่ชุมชนท่าม่วงและแถบใกล้เคียงนับถือ ในช่วงที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส วัดท่าม่วงเปิดเป็นสำนักเรียน สอนตัวธรรม ตัวไทยน้อย หนังสือผูกและคัมภีร์ใบลานจึงมีเก็บไว้ในวัดเป็นจำนวนมาก เนื้อหาส่วนใหญ่มีทั้งเรื่องพระไตรปิฎก นิทานพื้นบ้าน ตำราโหราศาสตร์ ตำรายา หลังการเข้ามาของการศึกษาสมัยใหม่ หนังสือผูกและคัมภีร์ใบลานไม่ได้ถูกใช้งานและ “หลับไป” ชั่วระยะเวลาหลายสิบปี

วัดและชาวชุมชนท่าม่วง ร่วมกับโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใน และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ในการทำกิจกรรมค้นหาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และส่งเสริมให้เยาวชนในท้องถิ่นสืบสานการอ่านและเขียนตัวธรรม ตัวไทยน้อย ที่อยู่ในคัมภีร์ใบลาน

แม้โครงการวิจัยฯ จะจบไปแล้ว แต่ได้ให้บทเรียนแก่คนทำงานว่า การทำงานด้านวัฒนธรรมกับชุมชนไม่ใช่เรื่องง่าย จนถึงวันนี้กิจกรรมต่างๆ ที่เคยทำอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับในระยะแรก แต่ก็ได้ปลุกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในรากเหง้าให้กับคนในชุมชน หลายคนคาดหวังต่อถึงการมีอาคารศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อจัดเก็บและแสดงคัมภีร์ใบลาน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวเรือนและการเกษตรในอดีต เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท่าม่วงต่อไป