About Exhibition


ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาอย่าง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ทั้งการทำฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย งานสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ งานอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ งานประชุมเชิงวิชาการ งานเทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาการทำงานกว่า 10 ปี ที่ผ่านมาแนวคิดสำคัญประการหนึ่งในการทำงานของศูนย์ฯ คือ การเปิดพื้นที่ให้คนทำพิพิธภัณฑ์มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ที่หลากหลาย

นิทรรศการออนไลน์เรื่อง “10 คนทำพิพิธภัณฑ์”ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ ส่งเสริม ถ่ายทอดความคิด บทเรียน และประสบการณ์จากทำงาน การลองผิดลองถูก ของชาวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โดยอาศัย “สื่อสมัยใหม่” คือ นิทรรศการออนไลน์ นำเสนอผ่านเว็บเพจฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

ผู้จัดทำหวังอย่างยิ่งว่านิทรรศการออนไลน์ชุดนี้ จะช่วยให้ความรู้ที่เกิดจาการทำงานได้รับการส่งต่อ และเป็นบทเรียนสำหรับ พิพิธภัณฑ์อื่นๆ ในอนาคต รวมถึงเป็นแนวทางให้กับผู้หาความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นต่อไป

เสียงจาก คนทำพิพิธภัณฑ์

คนทำพิพิธภัณฑ์ ผมบอกได้เลยว่า อย่าหยุดนิ่ง ! ถ้าท่านหยุดนิ่งเมื่อไหร่ ก็เป็นโกดังเก็บของเมื่อนั้น

มานะ  เถียรทวี

เราถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อว่าทุกชุมชนทำได้... กลุ่มที่มาดูงานแล้วกลับไปประยุกต์ คือค้นหาทุนทางสังคมในชุมชนเขา เราเชื่อว่า มันมีโอกาสพัฒนาเป็นเครือข่ายต่อ การพัฒนาเป็นเครือข่าย ทำให้เราทำงานง่ายขึ้น เบาแรงขึ้น...

วีรวัฒน์ กังวานนวกุล