นิทรรศการมานุษยวิทยาพัฒนา-กาล


The purpose of anthropology
is to make the world safe
for human differences.

Ruth Fulton Benedict
(1887-1948)


มานุษยวิทยามีวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้โลกเป็นพื้นที่ที่ผู้คน
ที่แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

รูธ ฟูลตัน เบเนดิกท์
(พ.ศ. 2430-2491)


The purpose of anthropology is to make the world safe for human differences.


มานุษยวิทยามีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้โลกเป็นพื้นที่ที่ผู้คนที่แตกต่างหลากหลายอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

Ruth Fulton Benedict
(1887-1948)
รูธ ฟูลตัน เบเนดิกท์
(พ.ศ. 2430-2491)

อารัมภบท

แรกเริ่มของมานุษยวิทยากำเนิดจากฝั่งยุโรป ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า มานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology) ส่วนในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) ซึ่งมีมุมมองต่างกัน แต่ทั้งสองสำนักเริ่มจากความคิดที่จะศึกษาวัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมตะวันตก (Non Western Culture) ถือว่า มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุกด้านของวิถีชีวิต ทั้งความคิด พฤติกรรม และผลผลิตของมนุษย์ เกี่ยวกับชีววิทยา สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับสัตว์โลกอื่นๆ ความสำเร็จของมนุษย์ ความเจริญทางสังคมวัฒนธรรม ประวัติวิวัฒนาการของมนุษย์ ได้แก่ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ภาษา และสังคมวัฒนธรรม ศึกษาตั้งแต่วิวัฒนาการ กายภาพของมนุษย์ สรีรวิทยา การตัดแต่งพันธุกรรม โภชนาการ การเมือง ครอบครัว และศาสนา ครอบคลุมเนื้อหาทางวัฒนธรรมของสังคมโบราณจนถึงสังคมร่วมสมัย ภายใต้ทรรศนะมองมนุษย์แบบองค์รวมและการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

แรกเริ่มของมานุษยวิทยากำเนิดจากฝั่งยุโรป ในสหราชอาณาจักรเรียกว่า มานุษยวิทยาสังคม (Social Anthropology) ส่วนในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology) ซึ่งมีมุมมองต่างกัน แต่ทั้งสองสำนักเริ่มจากความคิดที่จะศึกษาวัฒนธรรมของสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมตะวันตก (Non Western Culture) ถือว่า มานุษยวิทยาเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมทุกด้านของวิถีชีวิต ทั้งความคิด พฤติกรรม และผลผลิตของมนุษย์ เกี่ยวกับชีววิทยา สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์กับสัตว์โลกอื่นๆ ความสำเร็จของมนุษย์ ความเจริญทางสังคมวัฒนธรรม ประวัติวิวัฒนาการของมนุษย์ ได้แก่ โบราณคดี ชาติพันธุ์วิทยา ภาษา และสังคมวัฒนธรรม ศึกษาตั้งแต่วิวัฒนาการ กายภาพของมนุษย์ สรีรวิทยา การตัดแต่งพันธุกรรม โภชนาการ การเมือง ครอบครัว และศาสนา ครอบคลุมเนื้อหาทางวัฒนธรรมของสังคมโบราณจนถึงสังคมร่วมสมัย ภายใต้ทรรศนะมองมนุษย์แบบองค์รวมและการศึกษาแบบมีส่วนร่วม

มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล
มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล
มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล
มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล
มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล
มานุษยวิทยนพัฒนา-กาล

นิทรรศการชุดนี้มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงที่มาที่ไปของสาขาวิชามานุษยวิทยานับจากอดีต และนักมานุษยวิทยาที่มีบทบาทสำคัญต่อความคิดและองค์ความรู้มานุษยวิทยาปัจจุบัน โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น มานุษยวิทยายุคแรกเริ่ม งานภาคสนาม นักมานุษยวิทยาสตรี และตัวอย่างผลงานมานุษยวิทยาไทย

นิทรรศการชุดนี้มีความมุ่งหมายเพื่อแสดงที่มาที่ไปของสาขาวิชามานุษยวิทยานับจากอดีต และนักมานุษยวิทยาที่มีบทบาทสำคัญต่อความคิดและองค์ความรู้มานุษยวิทยาปัจจุบัน โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น มานุษยวิทยายุคแรกเริ่ม งานภาคสนาม นักมานุษยวิทยาสตรี และตัวอย่างผลงานมานุษยวิทยาไทย

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170