พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโก

จ.นครปฐม

วัดห้วยตะโกเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม จากหลักฐานทางโบราณวัตถุที่พบในวัดน่าจะสร้างในยุคสมัยอู่ทองกว่า 700 ปีมาแล้ว สันนิษฐานจากลวดลายของใบเสมาหินทรายแดงแกะสลักอยู่รอบอุโบสถหลังเก่าของวัด พระครูสังฆรักษ์ไพบูลย์ กตปุญโญ เจ้าอาวาส ได้มีความคิดที่ต้องการจะอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยไม่ให้หายไปจึงได้ริเริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดห้วยตะโกขึ้น

ข้อมูลพิพิธภัณฑ์ https://db.sac.or.th/museum/museum-detail/374

close