มหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง

วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ

“ภาคกลาง” เป็นศูนย์กลางทางด้านภูมิศาสตร์ของประเทศ และเป็นศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและอารย ธรรมเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยทวารวดี ผ่านความรุ่งเรืองต่อเนื่องหลายยุคหลายสมัย พื้นที่ภาคกลางส่วน ใหญ่มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่เกิดจากการทับถมกันของดินตะกอนจากแม่น้ำหลายสาย เป็นชัยภูมิหลักที่ผู้คนต่างหลั่งไหลอพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่อาศัยเนืองแน่น เป็นแหล่งรวมทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำมาหากิน และประกอบสัมมาอาชีพ ทั้งยังสะดวกต่อการคมนาคมสามารถเชื่อมต่อเส้นทางการติดต่อค้าขายทั้งภายในประเทศและกับต่างประเทศ ดึงดูดให้ประชากรต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมเข้ามาอยู่อาศัย จนผสมผสานกันก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์ อันเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงยุคปัจจุบัน ความรุ่มรวยทางวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ได้รับการนำเสนอในงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง “วิถีวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ ประตูสู่สยามประเทศ” เพื่อเผยแพร่มรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นในภาคกลาง ที่สะท้อนวิถีชีวิตคนไทยที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำมาอย่างยาวนาน

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคกลาง ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) เชิญผู้สนใจทำความรู้จักและเรียนรู้เรื่องราวมรดกวัฒนธรรมของชุมชนในลุ่มน้ำภาคกลาง ผ่านนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในภาคกลางกว่า 30 แห่ง 14 จังหวัด ใน 5 ลุ่มน้ำ และ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน จ.ราชบุรี

ชมวิดีโอ

Talk

เสวนา

เสวนาเรื่อง วิถีวัฒนธรรมชุมชน 5 ลุ่มน้ำ นำมาซึ่งพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

โดย แสนประเสริฐ ปานเนียม, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำแม่กลอง, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำท่าจีน, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำเพชรบุรี, ตัวแทนพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสัก-ลพบุรี, ปราจิน เครือจันทร์

เสวนาเรื่อง พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น จะอยู่ได้อย่างไร ในอนาคต

โดย พระครูปลัดสุวัฒนจริยคุณ, ดร., ศาริสา จินดาวงษ์, พิศาล บุญผูก, ผศ.ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์

เสวนาเรื่อง ถิ่นทวารวดีภาคกลาง สู่สยามประเทศ

โดย มนัสศักดิ์ รักอู่, รศ.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง, ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา, แสนประเสริฐ ปานเนียม

เสวนาเรื่อง ผลสำเร็จของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

โดย พระครูพิทักษ์ศิลปาคม, ดร.กนกวรรณ แสนเมือง, ปราจิน เครือจันทร์, บรรจง มงคลยงค์

close