ภาพยนตร์ชาติพันธุ์ (332)

ทุกๆ ปี ในชุมชนชาวทิเบตที่หมู่บ้าน Tarap ในประเทศเนปาล จะมีการเฉลิมฉลองที่มีชื่อเรียกว่า Dbyar Ston เป็นงานเทศกาลทางพุทธศาสนา และงานเฉลิมฉลองช่วงกลางฤดูร้อนของหมู่บ้าน Every year, the Tibetan community in the village of Tarap, Nepal, celebrates the Dbyar Ston, a propitiatory religious festival and…
สารคดีผลงานของกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์สารคดี "เรื่องเล่าจากบ้านฉัน" ณ หมู่บ้านโพนจาน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม วันที่ 21-25 มิถุนายน 2555