Monday, 16 September 2013 09:48

Yap...how did you know we'd like tv?

Willy Gorongfel, ชาว Yapese เป็นทั้งผู้รายงานข่าว, ผู้ประกาศโทรทัศน์สถานี WAAB-TV ออกอากาศวันละ 8 ชั่วโมงให้คนบนเกาะ Yap ซึ่งอยู่ในเขตปกครองหมู่เกาะ Pacific Island หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ ไมโครนีเซีย (Micronesia) อยู่ในการดูแลของสหรัฐอเมริกาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา ผู้คนบนเกาะนี้ได้รับการดูแลจากสหรัฐอเมริกา ความเป็นอยู่ต่างๆจึงได้รับอิทธิพลจากอเมริกาอย่างเต็มที่ ใน ปี 1979 สหรัฐได้จัดตั้งสถานีโทรทัศน์ขึ้น และนำเอารายการของอเมริกามาออกอากาศ ค่านิยมแบบอเมริกาถูกนำมาเผยแพร่อย่างผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ แต่กระนั้นก็ตามชาว Yap ก็ได้รับประโยชน์จากโทรทัศน์แห่งนี้ในการรายงานข่าวท้องถิ่น แต่ก็มีชาว Yapese จำนวนไม่น้อยที่เห็นว่าโทรทัศน์ได้เข้ามาทำลายวัฒนธรรมของเขา โดยพยายามยัดเยียดวัฒนธรรมอเมริกันเข้าบนหมู่เกาะแห่งนี้