ภาพยนตร์เรื่องนี้ศึกษาสัมพันธภาพระหว่างนิเวศวิทยาและบทกวีในชีวิตประจำวัน ชาวโรติสองคนร่ายเรื่องราวในภาพยนตร์ แต่ละคนกล่าวถึงความคิดของเขาถึงความสำคัญของต้นปาล์ม Lontar (Borassus) ผู้นำอธิบายถึงการใช้งานค้นปาล์ม และกวีกล่าวถึงที่มาและความสำคัญเชิงสัญลักษณ์ ภาพยนตร์เป็นส่วนเสริมหนังสือของ Fox เรื่อง The Harvest of the Palm และงานเขียนความเรียงที่เกี่ยวกับภาษาในพิธีกรรม

This film examines the ecology and poetry of everyday life. Two Rotinese narrate this film, each offering his perception of the importance of the Lontar (Borassus) palm: a clan leader describes the many practical uses of the palm; a poet tells of its origin and mythic significance. The film complements Fox’s book, The Harvest of the Palm, as well as his essays on ritual language.