Thursday, 19 September 2013 14:19

Surf sur les rizieres

เป็นการแข่งขันวิ่งโคหลังจากการทำนาข้าวสิ้นสุดลง มันเป็นวงจรทางการเกษตรที่เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในชนบทภาคใต้ของอินเดีย ที่นี่จะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นวิวัฒนาการของเกษตรกรที่กลายเป็นกิจกรรมทาง วัฒนธรรมและได้รับการสนับสนุนโดยสังคมเกษตรกรที่รวมตัวกันเป็น "ชมรมการแข่งขันของประเทศอินเดีย" การแข่งขันที่ปรากฏได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชุมชนในย่าน Palakkad ของอินเดีย การแข่งบันเกิดขึ้นในท้องนาที่ทำเป็นแอ่งเราจะได้เห็นขั้นตอนของการเตรียม การ (เชื่อมต่อระหว่างคนกับสัตว์ ) และการเตรียมตัวในการแข่งขันที่ใช้ระยะทางประมาณหนึ่งร้อยเมตรในแนวเส้นตรง ในทุ่งนาที่จัดเตรียมไว้

Thursday, 19 September 2013 11:22

Pualasakan : Fete annuelle des chamanes

เป็นพิธีกรรมของกลุ่มหมอผี (Shamans) เรียกพิธีนี้ว่า Pualasakan เกิดขึ้นในหมู่บ้าน Puyuma ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไต้หวัน พิธีจะมีขึ้นตรงกับวันที่สามของเดือนทางจันทรคติ หมอผีเหล่านี้เป็นสตรีที่สามารถติดต่อและสื่อสารกับวิญญาณได้ และให้คำทำนายทายทักแก่ชุมชนได้ พิธี Pualasakan จะดำเนินไปเป็นเวลาแปดวัน ในระหว่างเวลาดังกล่าวพวกเขาจะสร้างความสัมพันธ์ทางจิตใจในกลุ่มของตนเองเอง ด้วย พิธีในวันแรกหมอผีจะทำการบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในห้องพักของบ้านก่อนเริ่ม พิธี ในวันที่สองที่พวกเขาย้ายจากหมู่บ้านไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการชำระ ล้างจิตวิญญาณ ในวันที่สามพวกเขาไปที่แม่น้ำเพื่อชำระล้างตัวเอง วันที่สี่เป็นการปฏิบัติต่อเนื่องจากวันก่อน ในวันที่ห้าที่พวกเขาเรียกวิญญาณของผู้ช่วยเหลือจากชายหาดเพื่อให้พวกเขา กลับไปยังหมู่บ้าน และเย็นวันนั้นพวกเขาทำถุงเพื่อใช้ในพิธีกรรม ในวันที่หกเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับถึงที่ใช้ในพิธีกรรม ในวันที่เจ็ดของพวกเขาออกไปในสวนสมุนไพรสำหรับการเลือกเก็บใ่ส่ถุงเพื่อนำมา ใช้ประโยชน์ มีการจัดเลี้ยงและมอบของขวัญให้กับชาวบ้านและการร้องรำทำเพลง วันสุดท้ายของพิธีกรรมเป็นเรื่องราวของการเดินทางที่เหนือธรรมชาติในโลกของ บรรดาหมอผีที่ล่วงลับไปแล้ว

Thursday, 19 September 2013 11:19

Nyolat : Une fete funeraire a Kepingoi

บนพื้นสูงทางด้านตะวันตกของ Kalimantan ชาว Melawai nyolat มีการจัดพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแยกชีวิตจาก ความตาย Nyolat ได้จัดการเฉลิมฉลองขึ้นที่หมู่บ้าน Kepingoi พิธีกรรมการเลี้ยงในงานศพนี้จะรวมชาวบ้านและบุคคลจากหมู่บ้านใกล้เคียง ระหว่างพิธีจะมีการฟ้อนรำและสวดมนต์ จากนั้นจะมีการฆ่าสุกรที่ได้รับเลือกเพื่อการเสียสละชีวิตและเป็นอาหารแก่ ผู้มาร่วมงาน จะมีการพยากรณ์จากลักษณะของตับหมู เนื้อของสุกรจะถูกแขวนกับบ้านของผู้ตายสำหรับเพื่อเป็นอาหารของผู้ตายใน ปรโลก มีการถวายอาหารให้กับวิญญาณและผู้เข้าร่วมในพิธีกรรม มีการตั้งเสาไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตหลังความตาย พิธีกรรมนี้จบลงด้วยการส่งวิญญาณของคนตายไปสู่โลกของคนตาย

Thursday, 19 September 2013 11:18

Musiques du Rajasthan

ภาพยนตร์นำเสนอเรื่องราวของดนตรีพื้นเมืองของอินเดียในแคว้นราชาสถาน

Presentation of traditional music from Rajasthan, India.

Thursday, 19 September 2013 11:17

Musique persane

ภาพยนตร์สารคดีแสดงการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย และเครื่องดนตรีประเภทกลองของชาวเปอร์เซีย บันทึกการแสดงไว้ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ภาพยนตร์ไม่มีคำบรรยายเน้นท่วงท่า การสาธิตการเล่นเครื่องดนตรี

Documentary film showing the playing of instruments. Types of drums and musical instruments of the Persian It is listed in Paris. France There is no narration, the film moves. Demonstrated to play a musical instrument.

The marches of Tibet, China and Mongolia, Amdo is the Mecca of Tibetan culture. The natives of Reb-gong are strong Buddhists, but at the same time, they practice a religion older people in small secular temples where they worship the "gods of the land", often treated as sacred mountains. Each year in the middle of the sixth lunar month, the celebration of the ritual was sealed the alliance of the villagers with their protective deities. These parties are not banned Buddhist monks who then retreat into their monasteries. The masters of this "game-ritual", which lasts three to five days depending on the village, mediums, shamans are called "lhaw". It features including an uninterrupted succession of music and dance choreography to complex. This living tradition is rich and mixed, is now changing.

Thursday, 19 September 2013 10:35

Les disciples du Jardin des Poiriers

ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอุปรากรจีน หรือที่รู้จักกันทั่วไปคืองิ้ว เป็นการแสดงของเยาวชนจีนรุ่นใหม่ทั้งนี้เพื่อให้วัฒนธรรมการแสดงนี้ยังคง อยู่ต่อไป จะได้เห็นการฝึกฝนเยาวชนให้มีความสามารถด้านการร้อง การรำ การแสดงทางร่างกายด้วยการฝึกฝนตามรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิม จนกระทั้งสามารถที่จะแสดงออกได้เป็นอย่างดี

Thursday, 19 September 2013 10:34

Les Dieux de la Chine : Le livre des morts

ประเทศไต้หวันยังมีการจัดพิธีศพแบบดั้งเดิมตามลัทธิเต๋าปรากฏให้เห็น ในการประกอบพิธีกรรมต้องมีผู้ทำพิธีเพื่อทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเทพเจ้าไป ยังผู้เสียชีวิต มีการเขียนสารถึงผู้เสียชีวิต และผู้ทำพิธีจะดำเนินการให้ต่อไป ชมพิธีกรรมซึ่งขั้นตอนและคล้ายๆเสมือนการแสดงได้จากภาพยนตร์สารคดี

Page 1 of 7