สถิติ


จำนวนการเยี่ยมชมฐานข้อมูลจำนวนผู้เยี่ยมชมฐานข้อมูล
จำนวนข้อมูลตามประเภทเครื่องมือเครื่องใช้
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูล


ศึกษาค้นคว้า/วิจัย
ทำรายงาน/วิทยานิพนธ์
เพื่อการสอน
เพิ่มพูนความรู้
อื่นๆ

475
69
51
83
55