Article/Blog


Traditional Objects Database

Creator :  |  Posted  29 Mar 2017

การศึกษาวัตถุทางวัฒนธรรมประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็นโดยการตีความวัตถุ ศึกษาคุณลักษณะของวัตถุ วัสดุที่ประกอบเป็นตัววัตถุ ประวัติความเป็นมา รวมถึงบางแง่มุมของวัตถุเหล่านี้ สามารถทำให้เราเข้าใจสังคม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งของที่ใช้