| |

เพลงยาวนมัสการพระบรมธาตุ นิราศไปตรัง

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory