โคลงชะลอพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory