| |   เข้าสู่ระบบ

นิราศกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงนาทเสด็จไปตีเมืองพม่า เมื่อ พ.ศ. 2336

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory