| |   เข้าสู่ระบบ

สอนหญิงคำฉันท์

เนื้อเรื่องย่อ

เนื้อเรื่องกล่าวสอนสตรีเรื่องการแต่งกาย การเดิน ท่านอนที่ดี การบริโภคอาหาร อย่าเป็นแม่สื่อ การออกงานสังคมควรวางตัวให้เหมาะสม การดูแลครัวเรือน การปกครองผู้ใต้บัญชา การประนีประนอมในครอบครัว การดูแลและปฏิบัติตนกับสามี การดูแลลูก และจบเรื่องด้วยลักษณะของหญิงไม่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์

ผู้เรียบเรียง

เอกสารอ้างอิง

คำฉันท์สอนหญิงและประชุมสุภาษิตสุนทรภู่  พระนคร: โรงพิมพ์มงคลการพิมพ์, 2512.(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางแหยม  นวมสันเทียะ ณ เมรุวัดน้อยนพคุณ วันที่ 4 กันยายน พุทธศักราช 2512 )

คำสำคัญ

หมายเหตุ

คำฉันท์สอนหญิงพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสารวชิรญาณ เล่มที่ 12 ตอนที่ 72 เดือนกันยายน พ.ศ. 2443

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory