| |

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

เนื้อเรื่องย่อ

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ กล่าวถึงพระประวัติและพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ดังนี้ โคลงพระประวัติ (4 บท) โคลงแสดงพระอัธยาศัย (14 บท) โคลงแสดงตำแหน่งอธิบดีในกรมต่างๆ ได้แก่ กรมมหาดไทย กรมวัง กรมพระคลังมหาสมบัติ กรมช้าง  กรมธรรมการ กรมพระแสงในซ้าย (12 บท) โคลงแสดงตำแหน่งเจ้ากรมพิธีการของหลวง (2 บท) โคลงแสดงพระอัจฉริยภาพทรงคิดเครื่องราชตราจุลจอมเกล้า (2 บท) โคลงแสดงสรรพความรู้ที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ทรงเชี่ยวชาญ เช่น โหราศาสตร์ พุทธศาสตร์ ไสยศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รัตนศาสตร์ พงศาวดารและราชประเพณี (50 บท)

เอกสารอ้างอิง

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และประชุมกวีแต่งในงานพระเมรุ เมื่อปีกุน พ.ศ. 2430. พระนคร:  โรงพิมพ์คุรุสภา, 2504.

คำสำคัญ

ยอพระเกียรติ , ประวัติบุคคล , ให้ความรู้ , ตำแหน่งอธิบดี 

หมายเหตุ

โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์เป็นวรรณคดียอพระเกียรติ แต่งเป็นโคลงสี่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้กวีร่วมกันประพันธ์เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ เมื่อปีกุน พ.ศ. 2430 ครั้นเสร็จงานพระเมรุแล้วก็โปรดเกล้าฯ ให้นำคำโคลงเหล่านี้ไปไว้ที่พระอุโบสถวัดบรมวงศ์อิศรวราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory