| |   เข้าสู่ระบบ

ลิลิตกฎหมาย

เอกสารอ้างอิง

ราชบุรีดิเรกฤทธิ์,พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง. กฎหมายเล่ม 1. พระนคร: สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2513.(พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ฯพณฯ พลโท อัมพร  ศรีไชยยันต์ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันที่  13 ธันวาคม พุทธศักราช 2513)

คำสำคัญ

นามานุกรมล่าสุด

Copyright © 2015 ฐานข้อมูลนามานุกรมวรรณคดีไทย : Thai Literature Directory